Politika

Zo zakladajúcich zmlúv pre EÚ vyplýva úloha zabezpečiť, aby jej politiky zohľadňovali problematiku zdravia ľudí a ochraňovali ho. Okrem toho má EÚ povinnosť spolupracovať so svojimi členskými štátmi na zlepšovaní verejného zdravia, v oblasti prevencie ľudských ochorení a na odstraňovaní zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie.

Stratégia EÚ v oblasti zdravia „Spoločne za zdravie“ je v súlade so všeobecnými cieľmi stratégie Európa 2020.  Európa 2020 sa zameriava na transformáciu hospodárstva EÚ na inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku pre všetkých, ktorá nie je možná bez zdravého obyvateľstva.

Tretí program v oblasti zdravia (2014 – 2020)

Tento program má 4 všeobecné ciele, ktorými sú:

  1. podpora zdravia, prevencia chorôb a vytáranie prostredí priaznivých pre zdravý životný štýl s ohľadom na zásadu zohľadňovať problematiku zdravia vo všetkých politikách,
  2. ochrana občanov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
  3. prispievanie k inovačným, účinným a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti,
  4. uľahčovanie prístupu občanov Únie k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti.

Tretí program EÚ v oblasti zdravia je hlavným nástrojom, ktorý Európska komisia využíva na implementáciu stratégie EÚ v oblasti zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Program sa realizuje formou ročných pracovných plánov, v ktorých sú definované prioritné oblasti a kritériá pre financovanie projektov v rámci programu. Celkový rozpočet programu je 449,4 mil. EUR.

Program EÚ v oblasti zdravia riadi Komisia s podporou Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (CHAFEA).

Program EÚ v oblasti zdravia (2008 – 2013)

Program EÚ v oblasti zdravia (2008 – 2013) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) financoval projekty a akcie v období rokov 2008 – 2013. Ciele pre jednotlivé roky boli spoločné s cieľmi stratégie Európa 2020 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) – investovať do zdravia a riešiť problém starnutia obyvateľstva Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Kritériá financovania akcií v rámci programu sa každoročne stanovujú v pracovnom pláne, na ktorý nadväzujú výzvy na predloženie návrhov na projekty, operačné granty, konferencie a spoločné opatrenia. Zainteresované strany môžu predkladať žiadosti.

Po podrobnom preskúmaní prihlášok Komisia vyberie projekty, ktoré získajú finančné prostriedky. Rozhodnutia o pridelení sa následne uverejnia na jej webovej lokalite.

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (CHAFEA ) pomáha Komisii pri uplatňovaní programu.