Polityka

Zgodnie z traktatem założycielskim UE ma za zadanie gwarantować ochronę zdrowia ludzkiego we wszystkich obszarach swojej działalności oraz wspólnie z państwami członkowskimi dążyć do podwyższenia poziomu zdrowia publicznego, zapobiegać chorobom u ludzi oraz eliminować źródła zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Strategia UE dotycząca ochrony zdrowia „Razem na rzecz zdrowia” wspiera realizację strategii „Europa 2020”.  Celem strategii „Europa 2020” jest przekształcenie gospodarki UE w gospodarkę inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz promowanie wzrostu gospodarczego z myślą o wszystkich obywatelach. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających osiągnięcie tego celu jest dobry stan zdrowia społeczeństwa.

Trzeci program w dziedzinie zdrowia (2014-2020)

Program obejmuje 4 cele nadrzędne. Są to:

  1. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób i tworzenie środowisk sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich politykach”.
  2. Ochrona obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.
  3. Zwiększanie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej.
  4. Ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

Trzeci program UE w zakresie zdrowia jest głównym instrumentem, przy pomocy którego Komisja Europejska realizuje unijną strategię zdrowia Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Polityka ta wdrażana jest poprzez roczne plany działań określające priorytetowe dziedziny oraz kryteria finansowania działań w ramach tego programu. Roczny budżet programu wynosi 449,4 mln euro.

Program zdrowia realizuje Komisja wspólnie z Agencją Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA).

Program w dziedzinie zdrowia (2008-2013)

Z unijnego programu w dziedzinie zdrowia (2008-2013) Wybierz wersję językową tego linka English (en) finansowane były projekty i działania realizowane w latach 2008−2013. Cele roczne były takie same, jak te określone w strategii „Europa 2020” Wybierz wersję językową tego linka English (en) tj. inwestowanie w zdrowie oraz rozwiązanie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Kryteria finansowania działań w ramach tego programu są co roku przedstawiane w planie działania. Następnie publikowane są zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów, dotacji operacyjnych, konferencji oraz wspólnych działań. Zainteresowane strony mogą wówczas składać wnioski.

Po dokładnym rozpatrzeniu wniosków Komisja wybiera projekty, które otrzymają dofinansowanie. Następnie na swoich stronach publikuje decyzje o udzieleniu dotacji.

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA) pomaga Komisji w realizowaniu tego programu.