Πολιτική

Η ΕΕ, βάσει της ιδρυτικής της συνθήκης, υποχρεούται να εξασφαλίζει την προστασία της υγείας στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της, και να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας και την αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Η στρατηγική της ΕΕ "Μαζί για την Υγεία" στηρίζει την ευρύτερη στρατηγική "Ευρώπη 2020".  Η "Ευρώπη 2020" σκοπό έχει να μετατρέψει την ΕΕ σε μια έξυπνη και βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει την ανάπτυξη για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η καλή υγεία του πληθυσμού.

Τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία (2014-2020)

Το πρόγραμμα έχει 4 βασικούς στόχους :

  1. Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και καλλιέργεια συνθηκών για την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής, με βάση την αρχή "η υγεία σε όλες τις πολιτικές"
  2. Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
  3. Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας
  4. Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

Το τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με βάση ετήσια σχέδια εργασίας, τα οποία καθορίζουν τους τομείς προτεραιότητας και τα κριτήρια χρηματοδότησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 449,4 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα υγείας διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea).

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας (2008-2013)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας 2008-2013 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) χρηματοδότησε δράσεις και έργα την περίοδο 2008 - 2013. Οι ετήσιοι στόχοι του προγράμματος ήταν συνυφασμένοι με τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) : επένδυση στην υγεία και αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Τα κριτήρια χρηματοδότησης των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος καθορίζονται κάθε χρόνο σε σχετικό σχέδιο εργασίας. Ακολουθούν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα, επιδοτήσεις λειτουργίας, συνέδρια και κοινές δράσεις. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Αφού εξετάσει διεξοδικά τις αιτήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει τα προς χρηματοδότηση έργα. Στη συνέχεια, οι αποφάσεις ανάθεσης δημοσιεύονται σ' αυτόν τον ιστότοπο.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος.