Πολιτική

Η ΕΕ, βάσει της ιδρυτικής της συνθήκης, υποχρεούται να εξασφαλίζει την προστασία της υγείας στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της, και να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας και την αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Η στρατηγική της ΕΕ "Μαζί για την Υγεία" στηρίζει την ευρύτερη στρατηγική "Ευρώπη 2020".  Η "Ευρώπη 2020" σκοπό έχει να μετατρέψει την ΕΕ σε μια έξυπνη και βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει την ανάπτυξη για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η καλή υγεία του πληθυσμού.

Τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία (2014-2020)

Το πρόγραμμα έχει 4 βασικούς στόχους :

  1. Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και καλλιέργεια συνθηκών για την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής, με βάση την αρχή "η υγεία σε όλες τις πολιτικές"
  2. Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
  3. Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας
  4. Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

Το τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με βάση ετήσια σχέδια εργασίας, τα οποία καθορίζουν τους τομείς προτεραιότητας και τα κριτήρια χρηματοδότησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 449,4 εκατ. ευρώ.

  • Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία με λίγα λόγια Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Παρουσίαση Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Ενημερωτικό γράφημα: Πρόγραμμα για την υγεία – ρόλος της ΓΔ SANTE και του CHAFEA  Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Νομοθετική διαδικασία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2016 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Το πρόγραμμα υγείας διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea).

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία (2008-2013)

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία 2008-2013 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) χρηματοδότησε δράσεις και έργα την περίοδο 2008-2013. Οι ετήσιοι στόχοι του προγράμματος ήταν συνυφασμένοι με τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) : επένδυση στην υγεία και αντιμετώπιση του θέματος της γήρανσης του πληθυσμού Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Τα κριτήρια χρηματοδότησης των δράσεων του προγράμματος καθορίζονταν κάθε χρόνο στο πλαίσιο σχεδίου εργασίας. Ακολουθούσαν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα, επιχορηγήσεις λειτουργίας, συνέδρια και κοινές δράσεις.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούσαν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Μετά από διεξοδική εξέταση των αιτήσεων, η Επιτροπή επέλεγε τα προς χρηματοδότηση έργα. Στη συνέχεια, οι αποφάσεις ανάθεσης δημοσιεύονταν στον ιστότοπό της.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) συνέδραμε την Επιτροπή στην υλοποίηση του προγράμματος.