Политика

Договорът за учредяване на ЕС задължава Съюза да гарантира защитата на човешкото здраве чрез всички свои политики и да си сътрудничи със страните членки с цел подобряване на общественото здраве, предотвратяване на болестите при хората и премахване на източниците на опасност за физическото и психичното здраве.

Със здравната стратегия на ЕС „Заедно за здраве“ се подкрепя общата стратегия „Европа 2020“.  Целта на „Европа 2020“ е превръщане на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, насърчаваща растежа за всички, предварително условие за което е населението да бъде в добро здраве.

Трета здравна програма (2014 – 2020 г.):

Програмата има 4 основни цели. Тя се стреми към:

  1. промоция на здравето, профилактика на болестите и стимулиране на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, като се взема предвид принципът „здравето във всички политики“;
  2. защита на гражданите на Съюза от сериозни трансгранични заплахи за здравето;
  3. принос за новаторски, ефикасни и устойчиви системи за здравеопазване;
  4. улесняване на достъпа на гражданите на Съюза до по-добро и по-безопасно здравно обслужване.

Третата здравна програма на ЕС е основният инструмент, чрез който Европейската комисия осъществява здравната стратегия на Съюза Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Тя се изпълнява посредством годишни работни планове, в които се определят приоритетни области и критерии за финансиране на действия по програмата. Общият ѝ бюджет е в размер на 449,4 млн. евро.

  • Здравната програма на ЕС накратко Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Представяне Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Инфографика за здравната програма: роли на ГД „ Здравеопазване и безопасност на храните“ и CHAFEA Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Законодателен процес Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Годишен работен план за 2016 г. Избор на превод за предходната връзка English (en)

Здравната програма се управлява от Комисията със съдействието на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea).

Здравна програма на ЕС (2008 – 2013 г.)

В рамките на тази здравна програма на ЕС Избор на превод за предходната връзка English (en) бяха финансирани действия през периода 2008 – 2013 г. Годишните цели бяха съгласувани с тези на стратегията „Европа 2020“ Избор на превод за предходната връзка English (en) – инвестиране в здравеопазването и търсене на решения на проблема със застаряването на населението Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Всяка година в работен план бяха определяни критериите за финансиране на дейности по програмата, след което бяха публикувани покани за представяне на предложения за проекти, безвъзмездни средства за оперативни разходи, конференции и съвместни дейности.

Всички заинтересовани лица можеха да изпращат предложения. След внимателен преглед на предложенията, Комисията избираше проектите, които ще бъдат финансирани. След това решенията за финансиране се публикуваха на нейния уебсайт.

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea) помагаше на Комисията при изпълнение на програмата.