Πρόγραμμα για την υγεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πώς λειτουργεί;

Οι τομείς προτεραιότητας και τα κριτήρια χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας καθορίζονται κάθε χρόνο σε σχέδιο εργασίας .

Με βάση το σχέδιο αυτό, δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων  στην οποία ορίζονται λεπτομερώς οι διάφοροι μηχανισμοί χρηματοδότησης και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, μπορείτε να τις υποβάλετε στη διεύθυνση CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Κατά τη διάρκεια του έτους δημοσιεύονται επίσης προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Οι εμπειρογνώμονες αυτοί επιλέγονται βάσει προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Κάθε χρόνο, οι προτάσεις που επιλέγονται για συγχρηματοδότηση κοινοποιούνται σε απόφαση ανάθεσης .