Πώς λειτουργεί;

Οι τομείς προτεραιότητας και τα κριτήρια χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας καθορίζονται κάθε χρόνο βάσει σχεδίου εργασίας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) (σύντομα υπό έγκριση).

Με βάση το σχέδιο αυτό, δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) στην οποία καθορίζονται λεπτομερώς οι διάφοροι μηχανισμοί χρηματοδότησης και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Δημοσιεύονται επίσης προσκλήσεις υποβολής προσφορών καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να υποβάλουν το πρόγραμμα εργασίας τους καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονομική και επιχειρησιακή τους ικανότητα. Κατόπιν, οι αιτήσεις αξιολογούνται και οι επιχορηγήσεις παρέχονται σε ανταγωνιστική βάση.

Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Οι εμπειρογνώμονες αυτοί επιλέγονται βάσει προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) .

Κάθε χρόνο, οι προτάσεις που επιλέγονται για συγχρηματοδότηση κοινοποιούνται με απόφαση ανάθεσης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) . Οι υποψήφιοι με τις επικρατέστερες προτάσεις καλούνται να διαπραγματευτούν τη χρηματοδοτική συνεισφορά με τη μορφή συμφωνίας επιχορήγησης.