Как работи програмата?

Приоритетните области и критерии за финансиране на дейности по програмата за здравеопазване се определят всяка година в работен план Избор на превод за предходната връзка English (en) . Въз основа на това се публикува покана за предложения Избор на превод за предходната връзка English (en) , в която се описват наличните видове схеми за финансиране и процедурите за кандидатстване.

Обявления за обществени поръчки се публикуват през цялата година.

Заинтересованите организации се приканват да изпратят работна програма и доказателство за своя финансов и оперативен капацитет. След това кандидатурите се оценяват и се отпускат средства на конккурентен принцип.

Предложенията се оценяват от Комисията и Изпълнителна агенция за здравеопазване и потребители с помощта на външни експерти.

Външните експерти се подбират чрез покани за изразяване на интерес Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Всяка година предложенията, които ще бъдат финансирани се обявяват в специално решение Избор на превод за предходната връзка English (en) . Кандидатите, чиито предложения са класирани най-високо, се поканват да преговарят за финансова помощ под формата на споразумение за безвъзмездни средства.