Program w dziedzinie zdrowia publicznego

Czym są systemy finansowania?

Program w dziedzinie zdrowia wspiera działania związane z 23 priorytetami tematycznymi w celu poprawy i ochrony zdrowia ludzkiego oraz aby pomóc państwom członkowskim w opracowaniu i utrzymaniu innowacyjnych i stabilnych systemów opieki zdrowotnej. W zależności od rodzaju projektu dostępne są różne systemy finansowania.

Istnieją dwa główne rodzaje finansowania: dotacje i zamówienia publiczne. Dotacje mogą być przeznaczone na projekty, mogą mieć formę dotacji operacyjnych, bezpośrednich dotacji na rzecz międzynarodowych organizacji i dotacji dla organów państw członkowskich oraz organów w przypadku współfinansowanych działań (tzw. wspólne działania).

Rodzaje finansowania przeznaczonego na poszczególne działania są określane co roku w planie działania – aby realizować cele jak najefektywniej, przy współpracy podmiotów biorących udział w programie.

O ile nie wskazano inaczej (np. w zaproszeniu do składania wniosków), podstawową zasadą jest współfinansowanie: dotacje Komisji pokrywają określoną część kosztów projektu.

Unijne fundusze na rzecz zdrowia