Program v oblasti zdraví

Mechanismy financování

Podpora se poskytuje na opatření, která odpovídají 23 tematickým prioritám programu. Cílem je zlepšovat a chránit veřejné zdraví a pomáhat členským státům vytvářet a udržovat inovativní a udržitelné systémy zdravotní péče. K financování jsou přitom využívány různé mechanismy, v závislosti na typu opatření.

Dvěma hlavními mechanismy financování jsou granty a veřejné zakázky. Granty mohou být různého typu: granty na projekty, granty na provozní náklady, přímé granty (mezinárodní organizace) a granty pro orgány a subjekty členských států pro spolufinancovaná opatření (tzv. společné akce).

Dostupné typy financování pro jednotlivá opatření se každoročně zveřejňují v pracovním programu – cílem je dosáhnout stanovených cílů co nejefektivněji, za maximální spolupráce zúčastněných stran.

Pokud není uvedeno jinak (například u nabídek), základním principem je společné financování, kdy Komise grantem pokrývá určité procento celkových nákladů.

Financování oblasti zdraví