Pripravenosť a reakcia

Riadenie rizík

Komisia úzko spolupracuje s vládami štátov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby ich reakcia na závažné ohrozenia zdravia bola jednotná a dobre koordinovaná.

Iniciatíva Komisie v oblasti zdravotnej bezpečnosti obsahuje požiadavku, aby jednotlivé štáty informovali o všetkých druhoch ohrození na úrovni EÚ, nielen o prenosných chorobách.

Medzi nedávne príklady koordinácie reakcie na ohrozenia zdravia patria momentálne šírenie vírusu ebola v západnej Afrike a epidémie detskej obrny a respiračného syndrómu MeRS .

Výbor pre zdravotnú bezpečnosť

Tento orgán využíva Komisia na koordináciu opatrení v oblasti zdravotnej bezpečnosti EÚ. Bol vytvorený krátko po teroristických útokoch v Spojených štátoch v roku 2001.

Počas svojej existencie Výbor stanovil pevný základ pre činnosti týkajúce sa pripravenosti tým, že:

  • umožňuje vládam členských štátov EÚ výmenu informácií, ktorá pomáha vyhodnocovať situáciu v oblasti verejného zdravia;
  • funguje ako diskusné fórum, ktoré poskytuje rady ministerstvám zdravotníctva;
  • uľahčuje koordináciu reakcie členských štátov na krízy. 

Výbor pre zdravotnú bezpečnosť – prioritné otázky a príklady činností 

Výbor sa skladá zo zástupcov všetkých členských štátov, Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľov a ďalších príslušných útvarov Komisie a agentúr (napr. ECDC a EMA).

Reakcie na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia

Rozhodnutie 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia  stanovuje pevný právny základ pre opatrenia Výboru pre zdravotnú bezpečnosť v oblasti koordinácie pripravenosti.

Výbor pre zdravotnú bezpečnosť tak môže rýchlo rozhodnúť o koordinácii vnútroštátnych reakcií či o komunikačných správach určených verejnosti a zdravotníckym pracovníkom .