Valmisolek ja reageerimine

Riskijuhtimine

Komisjon teeb tihedat koostööd ELi liikmesriikide valitsustega selle tagamiseks, et reageerimine tõsistele piiriülestele terviseohtudele oleks ühtlustatud ja hästi kooskõlastatud.

Komisjoni terviseohutuse algatuses sisaldub nõue, et nad teavitaksid kõikidest ohtudest (mitte üksnes nakkushaigustest) ELi tasandil.

Viimased näited terviseohtude alasest koordineerimisest on seotud praeguse Ebola viiruse puhanguga Lääne-Aafrikas ning poliomüeliidi ja respiratoorse sündroomi hiljutiste puhangutega .

Terviseohutuse komitee

Asjaomane komitee toetab komisjoni terviseohutuse valdkonna meetmete kooskõlastamisel ELis. Komitee loodi vahetult pärast 2001. aastal Ameerika Ühendriikides toimunud terrorirünnakuid.

Aastate jooksul on komitee loonud kindla aluse valmisolekuga seotud tegevusele:

  • võimaldades ELi liikmesriikide valitsustel vahetada teavet terviseohtude kohta ja neid hinnata;
  • tegutsedes tervishoiuministreid nõustava arutelufoorumina;
  • hõlbustades ELi liikmesriikide valitsuste kooskõlastatud reageerimist kriisidele. 

Terviseohutuse komitee – prioriteetsed küsimused ja näited tegevusest 

Komitee koosneb riiklike ametiasutuste, komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi ning muude asjakohaste komisjoni osakondade ja ametite esindajatest (nt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, Euroopa Ravimiamet).

Reageerimine tõsistele piiriülestele terviseohtudele

Otsusega 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta  antakse terviseohutuse komiteele tugev õiguslik alus valmisoleku koordineerimiseks.

See võimaldab komiteel teha kriisi korral kiireid otsuseid seoses riikide reageerimise koordineerimise ning üldsuse ja tervishoiutöötajate teavitamisega .