Gotowość i reagowanie

Przekazywanie informacji o ryzyku

Jasne i skuteczne informowanie opinii publicznej i rządów UE ma kluczowe znaczenie w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.

Komisja pragnie wspomóc tę komunikację poprzez:

  • opracowywanie ogólnoeuropejskich strategii
  • lepsze integrowanie pełnomocników ds. komunikacji w procedurach zarządzania ryzykiem
  • zacieśnienie współpracy między pełnomocnikami ds. komunikacji a decydentami politycznymi i osobami odpowiedzialnymi za zarządzenie ryzykiem.

Sieć pełnomocników ds. komunikacji

Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia  powołał sieć, w skład której wchodzą pełnomocnicy ds. komunikacji krajowych organów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz przedstawiciele Komisji i agencji UE.

W obrębie UE sieć ta ma ułatwiać pełnomocnikom:

  • w sytuacjach kryzysowych – wymienianie się informacjami na wczesnym etapie i koordynowanie wspólnych strategii i komunikatów przekazywanych społeczeństwu
  • w perspektywie długoterminowej – wymienianie się dobrymi praktykami w zakresie komunikacji związanej z zagrożeniami dla zdrowia i sytuacjami kryzysowymi, a także zaleceniami dotyczącymi zapobiegania chorobom wywoływanym przez takie zagrożenia.

Na szczeblu światowym sieć ta stanowi ważny kanał komunikacji w procesie zapobiegania światowym zagrożeniom dla zdrowia i zwalczania ich. Dzięki niej i w oparciu o istniejące sieci łączności w ramach Ogólnoświatowej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego  i sieci powołanej przez WHO na mocy międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR) UE jest w stanie szybko rozpowszechniać informacje na skalę globalną.