Подготвеност и реакция

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Комуникация при рискове

Ясната и ефективна информация и комуникация с обществеността и другите правителства от ЕС е важен елемент от отговора при кризи.

Комисията се стреми да го подобри чрез:

  • разработване на стратегии за целия ЕС;
  • по-добро интегриране на специалистите по комуникация в процеса на управление на кризи;
  • засилване на тяхното сътрудничество с вземащите решения и лицата, отговарящи за управлението на риска.

Мрежа от специалисти по комуникация

Комитетът по здравна сигурност  създаде мрежа, обединяваща специалисти по комуникация от националните органи за управление на риска, Комисията и агенциите на ЕС.

В ЕС мрежата помага на специалистите по комуникация да си сътрудничат:

  • по време на криза – да обменят информация на ранен етап и да координират общи стратегии и послания към обществеността.
  • в дългосрочен план – да обменят добри практики относно здравни рискове/комуникация при кризи и препоръки за профилактика на болести, причинени от заплахите.

В световен мащаб мрежата е важен канал за задържане и смекчаване на заплахите за здравето по света. Тя позволява на ЕС да разпространява бързо информация по света, като се свързва със съществуващите мрежи на специалисти по комуникация в рамките на Глобалната инициатива за здравна сигурност  и мрежата на СЗО по линия на Международните здравни правила (МЗП).