Beredskap och insatser

Policy

Målet för EU:s beredskapspolicy är att skydda allmänheten från en rad allvarliga hälsohot vars effekter lätt sprider sig över nationsgränserna och därför tacklas effektivare om EU-länderna samarbetar än om varje EU-land agerar ensamt.

Hoten kan komma från ämnen som orsakar smittsamma sjukdomar, andra biologiska eller kemiska ämnen eller vara miljöhot, som till exempel bottnar i klimatförändringarna.

EU:s insatser går främst ut på att bidra till samordningen mellan EU-länderna, bland annat genom riktlinjer och utbyte av bästa praxis.

I samarbete med länderna har EU skaffat flera mekanismer för samordnade EU-insatser på följande områden:

Analys av hälsohot

EU:s policy bygger på de analyser av hur man bäst hanterar hot som beskrivs här:

Lagstiftning

EU har antagit ett beslut  för att öka beredskapen för allvarliga internationella hälsohot i EU och bli bättre på att samordna våra akuta insatser.

Rättslig grund

I artikel 168 i EUF-fördraget införs nya befogenheter, så att EU nu får vidta åtgärder för att bekämpa allvarliga gränsöverskridande hälsohot som komplement till de nationella insatserna.