Ετοιμότητα και αντίδραση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ετοιμότητα για πανδημία γρίπης

Πανδημία γρίπης μπορεί να ξεσπάσει όταν εμφανιστεί νέος ιός γρίπης στον οποίο οι άνθρωποι δεν διαθέτουν ανοσία. Οι πανδημίες μπορεί να είναι σοβαρές και απαιτούν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Η ετοιμότητα για πανδημία γρίπης αποτελεί προτεραιότητα του δικτύου μεταδοτικών ασθενειών της ΕΕ , μέσω του οποίου η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ να συντονίσουν καλύτερα τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου πανδημίας γρίπης. 

Σχέδια ετοιμότητας

Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια σε επίπεδο τόσο ΕΕ όσο και κρατών μελών. Το σχέδιο ετοιμότητας της ΕΕ καθορίζει τους ρόλους και τις ενέργειες διαφόρων αρμοδίων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για κάθε στάδιο της πανδημίας. Το σχέδιο αναθεωρείται συνεχώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και άλλα προκύπτοντα ζητήματα.

Αξιολόγηση της εθνικής ετοιμότητας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC), σε συνεργασία με την Επιτροπή και τον ΠΟΥ, έχει αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια ετοιμότητας για πανδημία. Λεπτομέρειες θα βρείτε στην τεχνική έκθεση.

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τα 53 κράτη του ΠΟΥ Ευρώπης συμμετείχαν σε συνέδρια  τα οποία πραγματοποιήθηκαν με στόχο να προσδιοριστούν βασικά στοιχεία του σχεδιασμού πανδημίας, να ανταλλαγούν βέλτιστες πρακτικές και να εντοπιστούν κενά και τρόποι βελτίωσης.

Εμβολιασμός

Επειδή μόνον ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να παρασκευάζουν εμβόλια, σε περίπτωση πανδημίας είναι εξαιρετικά πιθανή η έλλειψη εμβολίων. Για τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας έχει εγκρίνει στρατηγική  για την εξασφάλιση των κατάλληλων προμηθειών εμβολίων γρίπης το ταχύτερο δυνατό.

Ρόλος της Επιτροπής σε περίπτωση πανδημίας

Σε περίπτωση πανδημίας γρίπης, η Επιτροπή αναλαμβάνει τον συντονισμό στην ΕΕ μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης (EWRS) , το οποίο επιβάλλει στις εθνικές αρχές να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες για τα μέτρα που έλαβαν ή σκοπεύουν να λάβουν. Η Επιτροπή βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με βασικούς εταίρους της όπως το ECDC, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), ο ΠΟΥ και η Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Υγειονομική Ασφάλεια (GHSI) .

Μόλις ο ΠΟΥ ανακοινώσει την εμφάνιση πανδημίας, η Επιτροπή μπορεί να δώσει το πράσινο φως για μια απλουστευμένη, ταχεία διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας των εμβολίων γρίπης.