Подготвеност и реакция

Endocrine disruptors

Biocides

Подготвеност за грипна пандемия

Грипна пандемия може да настъпи, когато се появи нов грипен вирус, срещу който хората нямат имунитет. Пандемиите могат да са много тежки и изискват високо равнище на подготвеност.

Подготвеността за грипна пандемия е един от приоритетите на мрежата на ЕС за заразни болести , чрез която Комисията подпомага страните от ЕС да координират по-добре своите мерки за предотвратяване и контрол на грипна пандемия.

Планове за подготвеност

Съществуват специални планове както на европейско, така и на национално равнище. В плана за подготвеност на ЕС се посочват ролите и действията на различните лица на европейско и национално ниво по време на всеки етап от пандемията. Планът се преразглежда непрекъснато, за да е съобразен с последните научни достижения и възникващи въпроси.

Оценка на националната подготвеност

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в сътрудничество с Комисията и СЗО извърши оценка на националните планове за подготвеност за пандемия. За подробности вижте техническия доклад.

Обмен на добри практики

Проведени са множество конференции  с участието на 27-те страни от ЕС и 53-те страни от европейския регион на СЗО с цел определяне на основните елементи в планирането за посрещане на пандемия, обмен на добри практики, идентифициране на пропуските и бъдещите действия.

Ваксинация

Само няколко страни от ЕС разполагат със съоръжения за производство на ваксини, затова в случай на пандемия е много вероятно да настъпи недостиг. Комитетът за здравна сигурност (КЗС) подкрепи стратегия  за гарантиране на възможно най-бърза доставка на достатъчно количество противогрипна ваксина в случай на пандемия.

Роля на Комисията в случай на пандемия

В случай на грипна пандемия Комисията поема координацията на ниво ЕС чрез Системата за ранно предупреждение и реагиране (EWRS) , която изисква от националните власти да се уведомяват едни други за мерките, които са предприели или възнамеряват да предприемат. Комисията също така поддържа постоянна връзка с важни партньори като Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейската агенция по лекарствата (EMA), СЗО и Глобалната инициатива за здравна сигурност (GHSI) .

Веднага щом СЗО обяви пандемия, Комисията може да обсъди въвеждането на опростена и ускорена процедура за издаване на разрешение за пускане на пазара на противогрипни ваксини.