Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia

Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia wspiera Komisję w koordynowaniu środków ochrony zdrowia w UE. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele ze wszystkich krajów UE. Działa on w trzech głównych obszarach: ogólne planowanie gotowości, grypa oraz zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe.

Komitet jest głównym organem, który odpowiada na poziomie UE za koordynację działań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. Stanowi on nieformalną grupę współpracy i koordynacji, która zajmuje się zagrożeniami związanymi z atakami terrorystycznymi lub umyślnym uwalnianiem środków biologicznych lub innych, a także poprawą przygotowania na wypadek zagrożeń transgranicznych, w szczególności takich jak pandemia grypy.

Skład komitetu

W skład komitetu wchodzą przedstawiciele administracji krajowej, Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów oraz innych odpowiednich służb Komisji i agencji (np. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejska Agencja Leków).

Kwestie priorytetowe

Poza działaniami w zakresie zapobiegania zagrożeniom i przygotowania na wypadek ich wystąpienia, komitet zajmuje się sześcioma obszarami priorytetowymi:

  • wykrywanie zagrożeń i łączność – przygotowanie na wypadek zagrożeń wymaga szybkiego ich wykrywania i szybkiego przekazania informacji na ich temat zainteresowanym stronom
  • ocena zagrożeń i ryzyka – komitet gromadzi dane na temat zagrożeń i ryzyka z odpowiednich agencji UE i przekazuje je władzom krajowym
  • planowanie gotowości – komitet oferuje pomoc techniczną oraz opracowuje wytyczne i tym samym przyczynia się do poprawy krajowych zdolności w zakresie gotowości w sytuacjach zagrożenia
  • porady naukowe – w obliczu zagrożenia zdrowia publicznego potrzebna jest szybka mobilizacja ekspertów; Systemy łączności i alarmowania umożliwiają wymianę specjalistycznych opinii
  • zarządzanie kryzysowe i testowanie planów – z pomocą władz krajowych komitet opracował zasady i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie planowania gotowości w sytuacjach zagrożenia, a w ramach ćwiczeń przetestował plany awaryjne
  • współpraca – komitet wspiera międzysektorowe i międzynarodowe działania na rzecz przygotowania na wypadek zagrożenia, promuje międzynarodowe przepisy zdrowotne WHO oraz współpracę pomiędzy systemami ostrzegania w Europie i na świecie.

Bardziej szczegółowy opis priorytetów i działań komitetu można znaleźć w dokumencie roboczym Komisji w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego w Unii Europejskiej i na świecie Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Przykłady działań komitetu