Terveysturvakomitea

Terveysturvakomitea on taho, jonka avulla komissio koordinoi terveysturvaan liittyviä toimiaan EU:ssa. Terveysturvakomiteaan kuuluu edustajia kaikista EU-maista, ja sillä on kolme ydintoimialuetta: yleinen valmius, influenssa sekä kemialliset, biologiset ja radioaktiiviset uhat.

Komitea on keskeisessä asemassa terveysturvaan liittyvien toimien koordinoinnissa EU-tasolla. Se on epävirallinen yhteistyö- ja koordinaatioelin, joka tarkastelee erityisesti terroriteoista tai tahallisista (esimerkiksi biologisten aineiden) päästöistä aiheutuvia terveysuhkia sekä pyrkii lisäämään varautumista rajatylittäviin uhkiin, erityisesti influenssapandemiaan.

Keitä komiteaan kuuluu?

Komiteaan kuuluu edustajia kaikista kansallisista hallinnoista, komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastosta sekä muista aihetta käsittelevistä komission osastoista ja virastoista (esimerkiksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksesta sekä Euroopan lääkevirastosta).

Painopisteet

Ehkäisyn ja varautumisen lisäksi komitealla on seuraavat kuusi painopistealuetta:

  • havainnointi ja tiedottaminen – varautuminen edellyttää uhkien varhaista havaitsemista sekä tiedon nopeaa levittämistä sidosryhmille;
  • uhkien ja riskien arviointi – terveysturvakomitea kerää uhkia ja riskejä koskevaa tietoa EU:n virastoilta ja jakaa sitä eteenpäin kansallisille viranomaisille;
  • varautuminen – terveysturvakomitea pyrkii lisäämään kansallisen varautumisen mahdollisuuksia tarjoamalla teknistä apua ja ohjeita;
  • tieteellinen neuvonta – kansanterveyskriisiin reagointi vaatii asiantuntijoiden nopeaa aktivointia, ja heidän antamiaan lausuntoja jaetaan hälytys- ja viestintäjärjestelmien kautta;
  • kriisinhallinta ja suunnitelmien testaaminen – kansallisten viranomaisten avustuksella terveysturvakomitea on laatinut ohjeita parhaista varautumiskäytännöistä ja testannut hätäsuunnitelmia erilaisissa harjoituksissa;
  • yhteistyö – terveysturvakomitea tukee monialaista kansainvälistä varautumista edistämällä Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön käyttöönottoa ja luomalla yhteyksiä hälytysjärjestelmien välille Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tarkempi kuvaus terveysturvakomitean keskeisistä tavoitteista ja toimista on komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa Health Security in the European Union and Internationally Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) .

Esimerkkejä terveysturvakomitean toimista