Terviseohutuse komitee

Komisjon koordineerib terviseohutuse alaseid meetmeid ELis terviseohutuse komitee vahendusel. Terviseohutuse komiteesse kuuluvad esindajad kõigist ELi liikmesriikidest ning see tegutseb kolmes peamises valdkonnas: üldine valmisolek, gripp ning keemilised, bioloogilised ning kiirgus- ja tuumaohud.

ELi tasandil on kõnealune komitee peamine mehhanism jõupingutuste koordineerimiseks terviseohutuse valdkonnas. See on mitteametlik koostöö- ja koordineerimisorgan, mis oma töös keskendub nendele tervisega seotud ohtudele, mis on tingitud terrorismist või bioloogiliste või muude ainete tahtlikust keskkonda paiskamisest. Samuti tegeletakse valmisolekutasemete tõstmisega piiriüleste ohtude, eelkõige gripipandeemiate, puhul.

Kes komiteesse kuuluvad?

Kõikide liikmesriikide valitsuste esindajad, samuti Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi ning muude asjaomaste komisjoni osakondade ning ametite (nt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, Euroopa Ravimiamet) esindajad.

Prioriteetsed küsimused

Lisaks ennetamisele ja ettevalmistamisele tegutseb komitee kuues peamises valdkonnas:

  • avastamine ja teabevahetus – valmisolek nõuab õigeagset avastamist ning teabe kiiret jagamist vajalikele sidusrühmadele;
  • ohtude ja riskide hindamine – terviseohutuse komitee kogub andmeid ohtude ja riskide kohta vastavatelt ELi ametitelt ning jagab seda riiklike ametiasutustega;
  • valmisolek – terviseohutuse komitee eesmärk on suurendada riikide valmisolekusuutlikkust, pakkudes tehnilist abi ja juhiseid;
  • teaduslikud nõuanded – rahvatervisega seotud kriisile reageerimine nõuab ekspertide kiiret mobiliseerimist. Eksperdiarvamusi jagatakse hoiatus- ja teabesüsteemide kaudu;
  • kriisiohjamine ja plaanide toimimise kontrollimine – riiklike ametiasutuste abiga on terviseohutuse komitee välja töötanud menetlused ja juhised parimate tavade kohta valmisoleku puhul ning kontrollinud hädaolukorra lahendamise plaane mitmel erineval viisil;
  • koostöö – terviseohutuse komitee toetab valmisolekut kõigis sektorites ning samuti rahvusvahelisel tasandil, toetades ja edendades WHO rahvusvahelisi tervise-eeskirju ning ühendades hoiatussüsteeme kõikjal Euroopas ja ka mujal maailmas.

Üksikasjalikuma kirjelduse terviseohutuse komitee prioriteetide ja tegevuse kohta saab komisjoni talituste töödokumendist Terviseohutus Euroopa Liidus ja rahvusvahelisel tasandil Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Näited terviseohutuse komitee tegevusest