Обща подготвеност за справяне със заплахи за общественото здраве

Действията на ЕС по отношение на общата подготвеност в сферата на общественото здраве са насочени към съветване на националните власти и гарантиране, че те включват европейското измерение в своите планове за извънредни ситуации, тъй като правото на Съюза в множество области може да окаже въздействие върху тях.

Наличието на стратегия на равнище ЕС:

  • осигурява основа за изготвяне на национални планове за реакция на най-различни видове заплахи за здравето – очаквани (например грипна пандемия, инциденти и природни явления) или неочаквани, например извънредни ситуации, свързани с умишлени действия, инциденти или природни явления, включително с биологични, химични, физични, радиологични или ядрени агенти (например епидемия от ТОРС).
  • помага за постигането на оперативна съвместимост на националните планове – механизми за координация, средства за комуникация и анализ.

Планиране на общата подготвеност

В съобщението на Комисията относно планирането на общата подготвеност (ноември 2005 г.) се разглеждат заплахите и извънредните ситуации, които засягат или биха могли да засегнат общественото здраве в повече от една страна от ЕС. То представлява основа, която националните органи могат да използват за създаване на свои собствени общи или свързани с определена болест планове, като в него се посочват основните елементи Избор на превод за предходната връзка English (en) , които трябва да бъдат включени.

Вижте и техническите насокиpdf(728 KB) Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) , съдържащи препоръки и контролни списъци. Те бяха осъвременени през декември 2009 г. и се разглеждат като „жив“ документ, който се актуализира, когато е необходимо.

Обучение и учения

Служителите на Комисията се обучават редовно, за да са подготвени за действие в случай на криза.

Комисията също така организира редовни учения за проверка на националните и европейските планове за подготвеност, особено за да се установи дали националните власти и институции са способни да работят съвместно с Комисията и помежду си за обмен на информация по време на бързо развиваща се заплаха за здравето, попадаща в сферата на действие на различни органи.

Моделиране

За анализ на разпространението и контрола на опасни агенти/ситуации и за подпомагане на отговорните лица при вземането на мерки за подготвеност и превенция се използват математически модели.

Съвместният изследователски център (JRC) на ЕС използва подобни модели за оценка на въздействието на епидемии и пандемии от заразни болести, разпространението на химически вещества и радиологични и ядрени агенти и последствията от изменението на климата.

Мрежа от специалисти по комуникация към Комитета за здравна сигурност

Към Комитета за здравна сигурност е създадена мрежа от специалисти по комуникация от Комисията, агенциите на ЕС и национални органи с цел обмен на опит и най-добри практики за комуникация при наличието на рискове за здравето и кризи.