Väestöryhmät

EU:n toimet

Vaikka eurooppalaiset ovat terveempiä kuin koskaan, on eri ryhmien välillä silti suuria eroja, ja kaikilla ryhmillä on omat erityishaasteensa ja -tarpeensa.

Yksi tällainen ryhmä ovat vanhukset. EU:n terveysstrategian tarkoituksena on vaalia terveyttä ihmisten ikääntyessä terveitä elämäntapoja edistävillä toimilla ja estämällä sairastumista kaikissa elämänvaiheissa. Strategiassa painotetaan myös sukupuolille ominaisten erojen huomioon ottamisen sekä nuorison terveyden kohentamisen tärkeyttä.

Lapset ja nuoret

Euroopan komissio tahtoo kannustaa nuoria omaksumaan terveelliset elämäntavat jo varhain. Tämän vuoksi se on ryhtynyt toimiin , jotka liittyvät keskeisiin kysymyksiin, kuten ravitsemukseen ja liikuntaan, alkoholiin, mielenterveyteen, tupakkaan, seksuaaliterveyteen, terveellisiin elinympäristöihin, terveysasiohin liittyvään epätasa-arvoon, huumausaineisiin ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Sukupuoleen liittyvät kysymykset

Naisten ja miesten biologiaan liittyvillä eroilla saattaa olla myös erilaisia terveysvaikutuksia , ja terveysongelmat vaativat erilaista hoitoa.

Myös molemmilla sukupuolilla esiintyvien sairauksien ollessa kyseessä terveysvaikutuksissa ja terveyspalvelujen saatavuudessa voi olla eroja miesten ja naisten välillä.

Vanhukset

Vuoteen 2025 mennessä yli 20 % eurooppalaisista on vähintään 65-vuotiaita, ja erityisen nopeasti kasvaa yli 80-vuotiaiden määrä.

Ikääntyneiden terveydenhuoltoa koskevat vaatimukset poikkeavat  selvästi muusta väestöstä, joten väestön vanhetessa terveydenhuoltojärjestelmiä on sopeutettava niin, että ne voivat tarjota riittävästi hoivaa.