Rahvastikurühmad

Poliitika

Kuigi eurooplased on tervemad kui kunagi varem, esinevad erinevate rühmade vahel siiski suured erinevused. Igal asjaomasel rühmal on omad konkreetsed väljakutsed ja vajadused.

Üheks selliseks rühmaks on eakad. ELi tervisestrateegia püüab inimeste vananemisel edendada head tervist meetmete kaudu, mis propageerivad tervislikku eluviisi ning ennetavad haigusi inimese eluea jooksul. Selles rõhutatakse samuti soolise erinevuse arvesse võtmise tähtsust ning noorte tervise parandamist.

Lapsed ja noored

Selleks et julgustada noori harrastama tervislikke eluviise juba varajases eas, võtab Euroopa Komisjon meetmeid  sellistes olulistes valdkondades nagu toitumine ja kehaline tegevus, alkohol, vaimne tervis, tubakas, seksuaaltervis, tervislik keskkond, tervisealased ebavõrdsused, narkootilised ained ja vigastuste ärahoidmine.

Soolise võrdõiguslikkuse küsimused

Bioloogilised erinevused meeste ja naiste vahel võivad mõjutada nende tervist erineval moel  ning erinevad probleemid vajavad erinevat ravi.

Isegi haiguste puhul, mis mõjutavad mõlemat sugu, erinevad ravi tulemused ja juurdepääs tervishoiuteenustele naiste ja meeste vahel.

eakad

Aastaks 2025 on enam kui 20% eurooplastest 65-aastased või vanemad, ning eelkõige suureneb väga kiiresti üle 80-aastaste inimeste arv.

Eakatel on selgelt erinevad tervishoiunõuded  ning kuna elanikkond vananeb, peavad tervishoiusüsteemid kohanduma selleks, et pakkuda asjakohaseid teenuseid.