Πληθυσμιακές ομάδες

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Αν και οι Ευρωπαίοι είναι σήμερα υγιέστεροι από ποτέ, εξακολουθούν να παρατηρούνται μεγάλες ανισότητες μεταξύ των διάφορων ομάδων, καθώς η κάθε μια έχει τα δικά της προβλήματα και τις δικές της ανάγκες.

Μια τέτοια ομάδα είναι οι ηλικιωμένοι. Η στρατηγική της ΕΕ για την υγεία επιδιώκει μεταξύ άλλων την καλή υγεία των ηλικιωμένων, με μέτρα προώθησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής και πρόληψης των ασθενειών καθ΄όλη τη διάρκεια του βίου. Επίσης, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ των φύλων και να βελτιωθεί η υγεία των νέων.

Παιδιά και νέοι

Για να ενθαρρύνει τους νέους να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες από μικρή ηλικία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση  σε βασικά θέματα όπως η διατροφή και η σωματική άσκηση, το αλκοόλ, η ψυχική υγεία, το κάπνισμα, η σεξουαλική υγεία, το υγιεινό περιβάλλον, οι ανισότητες σε θέματα υγείας, τα ναρκωτικά και η πρόληψη τραυματισμών.

Θέματα φύλων

Οι βιολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορούν να επηρεάσουν την υγεία τους με διαφορετικό τρόπο , και να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας που απαιτούν διαφορετική αγωγή.

Ακόμη και σε περίπτωση ασθενειών που προσβάλλουν και τα δύο φύλα, η κατάσταση της υγείας και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ηλικιωμένοι

Το 2025 περισσότεροι από το 20% των Ευρωπαίων θα είναι 65 ετών ή και μεγαλύτεροι, ενώ θα αυξηθεί θεαματικά ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 80.

Οι ηλικιωμένοι έχουν σαφώς διαφορετικές ανάγκες ιατρικής φροντίδας  και, καθώς ο πληθυσμός γηράσκει, τα συστήματα περίθαλψης πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα ώστε να παρέχουν ικανοποιητικές υπηρεσίες.