Демографски групи

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Въпреки че европейците никога преди не са били в по-добро здраве, все още съществуват големи различия между различните групи хора, като за всяка от тях съществуват специфични предизвикателства и потребности.

Една от групите е тази на възрастните хора. Стратегията на ЕС в областта на здравеопазването има за цел увеличаване на броя на възрастните в добро здраве посредством мерки за насърчаване на здравословния начин на живот и превенцията на заболяванията през целия живот. В нея се подчертава и значението на отчитането на половите различия и на подобряването на здравето на младите хора.

Деца и млади хора

За да насърчи младите да водят здравословен начин на живот от ранна възраст, Европейската комисия предприема действия  в ключови сфери като хранене и физическа активност, употреба на алкохол, психично здраве, тютюнопушене, сексуално здраве, здравословна околна среда, неравнопоставеност в здравеопазването, наркотици и предотвратяване на нараняванията.

Въпроси, свързани с жени и мъже

Биологичните различия между мъжете и жените могат да окажат въздействие по различен начин върху тяхното здраве  и да доведат до проблеми, изискващи различно лечение.

Освен това, дори при болести, които засягат и двата пола, резултатите от лечение и достъпа до здравно обслужване са различни за мъжете и за жените.

Възрастни хора

До 2025 г. повече от 20 % от европейците ще са на възраст 65 години или повече, като броят на хората над 80 години ще нарасне особено бързо.

Възрастните хора определено имат различни здравни нужди , поради което, предвид застаряването на населението, здравните системи трябва да бъдат адаптирани, за да могат да осигуряват необходимите грижи.