Πληθυσμιακές ομάδες

Endocrine disruptors

Biocides

Παιδιά και νέοι

Η υγεία των παιδιών και των νέων είναι βασική προτεραιότητα της Επιτροπής.

Η Επιτροπή προτρέπει τους νέους να υιοθετήσουν υγιεινό τρόπο ζωής και τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις βελτίωσης της υγείας τους. Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσπάθειας, που προβλέπεται στη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία , η Επιτροπή ξεκίνησε πρωτοβουλία για την υγεία των νέων.

Πρωτοβουλία για την υγεία των νέων

Τον Ιούλιο 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Πρωτοβουλία για την υγεία των νέων

Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι

  • η ουσιαστική ανάμιξη των νέων στις πολιτικές της ΕΕ για την υγεία
  • η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • η συμμετοχή περισσότερων τομέων σε προγράμματα πρόληψης που απευθύνονται σε νέους
  • η στήριξη των χωρών της ΕΕ ώστε να βελτιώσουν την υγεία των νέων.

Στην πρωτοβουλία μπορούν να συμμετάσχουν

  • νέοι και οργανώσεις νέων
  • φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα υγείας και νεολαίας
  • χώρες της ΕΕ.