left
  Riskbedömningslide
right
transtrans
 

EU strävar efter att få till stånd ett fullgott skydd för medborgarnas hälsa och säkerhet. EU kontrollerar därför att livsmedel och andra produkter som säljs till konsumenter i EU är säkra och vidtar åtgärder mot andra hälsorisker, t.ex. smittsamma sjukdomar.

Men hur bestämmer EU vad som är säkert? Hur identifierar EU hälsorisker - och de åtgärder som måste vidtas för att undvika eller minimera riskerna?

Svaret är: genom noggranna riskbedömningar. Inom en rad områden - t.ex. livsmedelssäkerhet  - har EU inrättat specialiserade organ som ska utföra dessa bedömningar. Inom andra områden, t.ex. hårfärgningsprodukters, solskyddsmedels, solariers och vissa blodprodukters säkerhet eller kvaliteten på luft och vatten, har kommissionen inrättat kommittéer som består av oberoende vetenskapliga experter.

Tack vare riskbedömningenfår kommissionen de vetenskapliga råd den behöver för att utarbeta förslag till åtgärder och politiska riktlinjer som kan påverka medborgarnas hälsa och säkerhet eller miljön. Det är mycket viktigt att sådana vetenskapliga råd baseras på bästa möjliga expertis utan påverkan utifrån. Gemenskapens vetenskapliga rådgivningsförfaranden bygger därför på principen om vetenskaplig expertis, oberoende och insyn.

Frågor som rör konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö behandlas inom de tre vetenskapliga kommittéeres de fr ensom förvaltas av GD hälsa och konsumentskydd. Kommittéerna inrättades nyligen genom kommissionens beslut 2004/210/EG pdfoch ersätter de tidigare vetenskapliga kommittéerna ensom arbetade inom dessa områden. De nya kommittéerna är:


Efter en allmän inbjudan till intresseanmälan för medlemskap i de nya kommittéerna fattade kommissionen ett beslut om utnämning av medlemmar. I beslutet upprättades också en reservlista som kommissionen kan använda för att byta ut medlemmar. Den kan också användas av Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker för att hitta associerade ledamöter.

De tre vetenskapliga kommittéernas arbete kompletterar riskbedömningar som görs av andra gemenskapsorgan, t.ex. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA).

Mer information

arrowVetenskapliga kommittéeres de fr en
De vetenskapliga kommittéerna förser kommissionen med välgrundade vetenskapliga råd som den behöver för att utarbeta politiska riktlinjer och förslag inom områdena konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö.

arrow Riskbedömningar i populärvetenskaplig formes de fr en

arrow Nanoteknik

arrow Nyheter

Back to top

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript