Ασφάλεια των ασθενών

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Τα καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία , που αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές διαχειρίζεται τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τις επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την υγεία.

Useful links on patient safety and healthcare associated infections EU funded and co-funded Projects

Year of funding Project Title Organisation
2014 EUROPEAN PATIENTS' FORUM - OPERATING GRANT 2015-2017

FORUM DES PATIENTS EUROPEENS ASBL EUROPEAN PATIENTS FORUM FPE EPF

2014 Empowering Hospital

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

2013 Prevent_FY2014(Prevent_FY2014)
2010 5th European Patients' Rights Day:Putting Citizens at the Center of EU Health Policy (EU Patients' Rights Day 2011)

Cittadinanzattiva Onlus, Italy

2009 IMPLEMENTING STRATEGIC BUNDLES FOR INFECTION PREVENTION AND MANAGEMENT(IMPLEMENT)

Universitaetsklinikum FreiburgUniversity Medical Center Freiburg

2009 IMPROVING PATIENT SAFETY OF HOSPITAL CARE THROUGH DAY SURGERY(DAYSAFE)

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

2007 European Haemophilia Safety Surveillance System(EUHASS)

The University of Sheffield - USFD

2007 Promoting patient safety and quality improvement in critical care(PROSAFE)

Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"

2007 Surveillance System: Occurrence of Urinary Incontinence in Women as a Consequence of Inefficient or Inappropriate Obstetric Care(Ob.Surve)

AZIENDA ULSS 20 Verona

2007 European Union Network for Patient Safety(EUNetPaS)

Haute Autorité de Santé - HAS

2005 European Information System to Monitor Short and Long-Term Morbidity to Improve Quality of Care and Patient-Safety for Very-Low-Birth-Weight Infants(EURONEOSTAT)

Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF)

2004 Safety Improvement For Patients In Europe(S.IM.PAT.IE)

Stichting Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

2004 Improving Patient Safety in Europe(IPSE)

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 - Laboratoire d'Epidémiologie et Santé Publique