Bezpečnosť pacientov

Politika

Približne 8 až 12 % hospitalizovaných pacientov v EÚ trpí následkami nežiaducich javov spojených so zdravotnou starostlivosťou. Ide napríklad o:

  • infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou (okolo 25 % z prípadov nežiaducich javov),
  • omyly pri predpisovaní alebo podávaní liekov,
  • chirurgické omyly,
  • zlyhania lekárskych prístrojov,
  • omyly pri diagnostikovaní,
  • nesprávne reakcie zdravotníckeho personálu na výsledky testov pacientov.

Väčšine týchto prípadov sa dá predísť, ale uplatňovanie stratégií na zníženie ich výskytu v EÚ nie je jednotné.

Zo Zmluvy o fungovaní EÚ vyplýva, že Únia pomáha členským štátom pri koordinácii úsilia na ochranu verejného zdravia. Komisia im poskytuje priestor na výmenu osvedčených postupov a súčasne prijala niekoľko opatrení na zlepšenie bezpečnosti pacientov v Európe.

Balík opatrení v oblasti bezpečnosti pacientov

  • V balíku opatrení v oblasti bezpečnosti pacientov  sa poukazuje na spôsob, akým Komisia a členské štáty EÚ pristupujú k riešeniu problematiky bezpečnosti pacientov. Tento balík obsahuje druhú správu Komisie o bezpečnosti pacientov vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou.

Právne nástroje

Expertná skupina EÚ pre bezpečnosť pacienta a kvalitu zdravotnej starostlivosti

Expertná skupina Komisie pre bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti  združuje predstaviteľov zo všetkých členských štátov EÚ, krajín EZVO, medzinárodných organizácií a orgánov EÚ. Skupina pomáha pri tvorbe programu EÚ v oblasti bezpečnosti pacientov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.