Patsiendi ohutus

Poliitika

Hinnanguliselt 8–12%-l ELis haiglaravil olevatest patsientidest esineb ravi jooksul kõrvalnähtusid, nagu:

  • tervishoiuteenustega seotud nakkused (ligikaudu 25% kõrvalnähtudest);
  • ravimitega seotud eksimused;
  • kirurgilised eksimused;
  • meditsiiniseadmete rikked;
  • vead diagnoosi panemisel;
  • suutmatus analüüside tulemuste põhjal tegutseda.

Patsientidele tekitatav kahju on suures osas välditav, samas on kahju vähendamise strateegiate rakendamine ELi piires väga erinev.

Aluslepingu kohaselt peab EL aitama liikmesriikidel kooskõlastada oma jõupingutusi rahvatervise kaitsmisel. Komisjon saab liikmesriike aidata parimate tavade jagamisel ning on võtnud mitmeid meetmeid patsiendi ohutuse parandamiseks Euroopas.

Patsiendi ohutuse pakett

  • Patsiendi ohutuse paketis  rõhutatakse seda, kuidas komisjon ja ELi liikmesriigid patsiendi ohutuse probleemi lahendada püüavad. Pakett sisaldab komisjoni teist aruannet patsiendi ohutuse kohta, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet.

Õiguslikud vahendid

Patsiendi ohutuse ja tervishoiuteenuste kvaliteedi eksperdirühm

Komisjoni loodud ELi patsiendi ohutuse ja tervishoiuteenuste kvaliteedi eksperdirühma  kuuluvad ELi 28 liikmesriigi, EFTA riikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi asutuste esindajad. Eksperdirühm aitab kaasa patsiendi ohutust ja tervishoiuteenuste kvaliteeti käsitlevate meetmete väljatöötamisele.