Ασφάλεια των ασθενών

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Το 8-12% περίπου των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στην ΕE αντιμετωπίζουν, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ανεπιθύμητα συμβάματα, όπως:

  • λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (το 25% περίπου των ανεπιθύμητων συμβαμάτων)
  • εσφαλμένη φαρμακευτική αγωγή
  • χειρουργικά σφάλματα
  • ελαττωματικές ιατρικές συσκευές
  • διαγνωστικά σφάλματα
  • μη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων.

Μεγάλο μέρος της ζημίας που υφίστανται οι ασθενείς θα μπορούσε να προληφθεί, αλλά τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν πολύ διαφορετικές στρατηγικές στον τομέα αυτό.

Βάσει της Συνθήκης, η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη της να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή είναι σε θέση να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη.

Δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των ασθενών

  • Η δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των ασθενών  επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ασφάλειας των ασθενών. Στη δέσμη αυτή περιλαμβάνεται και η δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, η οποία, μεταξύ άλλων, πραγματεύεται την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Νομικά εργαλεία

Ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης

Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης  συμμετέχουν εκπρόσωποι των 28 κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ, διεθνών οργανισμών και φορέων της ΕΕ. Η ομάδα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης.