Πολιτική

Το 8-12% περίπου των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στην ΕE αντιμετωπίζουν, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ανεπιθύμητα συμβάματα, όπως:

  • λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (το 25% περίπου των ανεπιθύμητων συμβαμάτων)
  • εσφαλμένη φαρμακευτική αγωγή
  • χειρουργικά σφάλματα
  • ελαττωματικές ιατρικές συσκευές
  • διαγνωστικά σφάλματα
  • μη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων.

Μεγάλο μέρος της ζημίας που υφίστανται οι ασθενείς θα μπορούσε να προληφθεί, αλλά τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν πολύ διαφορετικές στρατηγικές στον τομέα αυτό.

Βάσει της Συνθήκης, η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη της να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή είναι σε θέση να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη.

Νομικά εργαλεία

Ομάδα εργασίας για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης

Στην ομάδα εργασίας της Επιτροπής για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) συμμετέχουν εκπρόσωποι των 27 κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ, διεθνών οργανισμών και οργανισμών της ΕΕ. Η ομάδα εργασίας συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης.