Πολιτική

Εκτιμάται ότι το 8-12% των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στην Ευρώπη γίνονται θύματα ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, που οφείλονται ειδικότερα στα εξής:

  • λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (το 25% περίπου των ανεπιθύμητων συμβαμάτων)
  • εσφαλμένη φαρμακευτική αγωγή
  • χειρουργικά σφάλματα
  • ελαττωματικές ιατρικές συσκευές
  • διαγνωστικά σφάλματα
  • αδράνεια μετά από εργαστηριακές αναλύσεις.

Πολλές από τις βλάβες που υφίστανται οι ασθενείς θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αλλά τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν πολύ διαφορετικές στρατηγικές στον τομέα αυτό.

Βάσει της Συνθήκης, η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη της να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει τη μεταξύ τους ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη.

Δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των ασθενών

  • Η δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των ασθενών Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ασφάλειας των ασθενών. Στη δέσμη αυτή περιλαμβάνεται και η δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, η οποία, μεταξύ άλλων, πραγματεύεται την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Νομικά εργαλεία

Ομάδα εργασίας για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης

Η ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) , στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των 27 κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ, διεθνών οργανισμών και οργανισμών της ΕΕ, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης.