Политика

Според оценки 8 — 12% от пациентите, приемани в болница в ЕС, претърпяват нежелани събития по време на лечение, като например:

  • вътреболнични инфекции (около 25% от нежеланите събития);
  • свързани с лекарства грешки;
  • хирургически грешки;
  • неизправности на медицинска апаратура;
  • грешки при поставяне на диагноза;
  • бездействие след получаване на резултати от изследвания.

Голяма част от тези нежелани събития могат да бъдат предотвратени, но стратегиите за намаляване на вредата от тях се различават значително в ЕС.

Съгласно Договора за функционирането на ЕС от Съюза се очаква да помага на държавите членки да координират усилията си за опазване на общественото здраве. Комисията е в състояние да им помага да обменят добри практики и е взела редица мерки за подобряване на безопасността на пациентите в Европа.

Пакет от документи относно безопасността на пациентите

  • В пакета от документи относно безопасността на пациентите Избор на превод за предходната връзка English (en) се посочва как Комисията и страните от ЕС се справят с предизвикателството, свързано с безопасността на пациентите. Част от пакета е вторият доклад на Комисията относно безопасността на пациентите, който включва информация за профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции.

Правни инструменти

Работна група „Безопасност на пациентите и качество на обслужването“

В работната група „Безопасност на пациентите и качество на обслужването“ Избор на превод за предходната връзка English (en) участват представители от всички 28 страни от ЕС, страните от ЕАСТ, международни организации и органи на ЕС. Групата помага за изготвянето на програмата на ЕС за безопасност на пациентите и качество на обслужването.