Bezpečnosť pacientov

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou sú infekcie, ktoré môžu pacienta ohroziť počas liečby a/alebo pri hospitalizácii v zdravotníckom zariadení (napr. v centre dennej starostlivosti, pri nemocničnej hospitalizácii alebo v zariadení poskytujúcom dlhodobú starostlivosť). Tzv. nemocničné infekcie ročne v EÚ postihnú približne 4,1 milióna pacientov a majú za následok zvýšený nárast chorôb, úmrtnosti a nákladov. Ich liečba je často náročná, pretože mikroorganizmy, ktoré tieto infekcie spôsobujú, sú odolné voči antibiotikám.

Problém predstavuje aj mobilita ľudí v rámci systémov zdravotnej starostlivosti a medzi týmito systémami, ako aj právo na výber lekárskeho ošetrenia mimo krajiny trvalého pobytu pacienta, čo môže viesť k rýchlemu šíreniu týchto rezistentných mikroorganizmov medzi jednotlivými kraj

Opatrenia EÚ v oblasti infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou

EÚ vyzvala vlády členských štátov, aby zaviedli alebo posilnili preventívne opatrenia, dohľad a systémy odbornej prípravy pre zdravotnícky personál, informovali pacientov a podporili výskum v danej oblasti.

V správe sa zdôraznilo, že pri riešení problému odolnosti mikroorganizmov voči antibiotikám sa pozornosť nemá venovať len výskytu mikroorganizmov, ale aj ich šíreniu.