Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som patienter kan få när de behandlas eller vistas på en vårdinrättning, till exempel vårdcentral, sjukhus och vårdhem. När patienten smittas på sjukhus kallas de sjukhusinfektioner. Omkring 4,1 miljoner patienter i EU drabbas varje år. Förutom längre sjukdomstid och ökad dödlighet innebär infektionerna också höga kostnader. Infektionerna är ofta svåra att behandla, eftersom de orsakas av bakterier som är resistenta mot antibiotika.

Resistenta bakterier kan dessutom sprida sig snabbt mellan länder. Det beror på den ökade rörligheten inom och mellan olika vårdsystem, eftersom man inom EU har rätt att söka vård i andra EU-länder.

EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) följer noga

EU och vårdrelaterade infektioner

I rekommendationen uppmanas EU-länderna att införa eller förbättra förebyggande åtgärder, övervakning, utbildning för vårdpersonal och patientinformation samt att stödja forskningen på området.

  • 2006 – Kommentarer till EU:s samråd om vårdrelaterade infektioner Visa översättning av föregående länk English (en)
  • 2005 – EU-samråd om förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner Visa översättning av föregående länk English (en)
  • 2005 – EU:s rapport om återhållsam användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin Visa översättning av föregående länk English (en)

I rapporten betonas att inte bara uppkomsten utan även spridningen av antibiotikaresistens är ett stort problem.