Ασφάλεια των ασθενών

Endocrine disruptors

Biocides

Άλλα ανεπιθύμητα συμβάματα

Υπάρχουν πολλές αιτίες για ανεπιθύμητα συμβάματα εκτός από τις νοσοκομειακές λοιμώξεις:

  • ελαττωματικές συσκευές
  • εσφαλμένη φαρμακευτική αγωγή
  • μολυσμένο αίμα
  • και άλλα.

Η Επιτροπή παρέχειπερισσότερες πληροφορίες για τα ανεπιθύμητα συμβάματα ώστε να συμβάλει στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιατρικά σφάλματα

Βλέπε Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για τα ιατρικά σφάλματα (2005)  

eHealth

Ο δικτυακός τόπος eHealth  μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης γενικά αλλά και στην ασφάλεια των ασθενών ειδικότερα, εξασφαλίζοντας:

  • καλύτερη ενημέρωση και παρακολούθηση/ έλεγχο της ροής πληροφοριών
  • καλύτερη κατανόηση και περιγραφή των διαδικασιών.

Ο δικτυακός τόπος eHealth μπορεί να συμβάλει στη μείωση ανεπιθύμητων συμβαμάτων, για παράδειγμα, μέσω:

  • της πρόσβασης σε ενημερωμένα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας
  • της ψηφιακής συνταγογράφησης
  • προειδοποιήσεων για παρενέργειες φαρμάκων.

Καταμέτρηση των σφαλμάτων / ανεπιθύμητων συμβαμάτων