Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία

Η πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία είναι ένα φόρουμ στο οποίο μετέχουν οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η βιομηχανία τροφίμων και μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία των καταναλωτών. Κοινό στοιχείο των συμμετεχόντων είναι η επιθυμία τους να δεσμευθούν για την καταπολέμηση των σημερινών τάσεων διατροφής και σωματικής άσκησηςpdf(95 KB). Η πλατφόρμα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέληpdf(128 KB).

Η βασική ιδέα είναι ότι η πλατφόρμα, με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποτελέσει υπόδειγμα για την ανάληψη συντονισμένης δράσης κατά του προβλήματος αυτού από διάφορα τμήματα της κοινωνίας και ότι θα ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη.

Ποιο είναι το αντικείμενο των εργασιών της;

Από το 2005 που η πλατφόρμα ξεκίνησε τις εργασίες της, τα μέλη της έχουν αναλάβει πάνω από 300 δεσμεύσεις Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) .

Πώς αξιολογείται το έργο της;

  • Όλα τα μέλη που μετέχουν στην πλατφόρμα καταγράφουν τις επιδόσεις τους, ενώ οι εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσουν εξετάζονται από εξωτερικούς αξιολογητές που παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών.
  • Κατευθυντήριες γραμμές - Παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Οι ετήσιες εκθέσεις Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) σχετικά με τα επιτεύγματα της πλατφόρμας εξετάζουν σε ποιον βαθμό τα μέλη της παρακολουθούν την επιτευχθείσα πρόοδο.
  • Ετήσιο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Συμβουλευτική ομάδα για την παρακολούθηση των νέων δεσμεύσεων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Πόσο συχνά συνεδριάζουν τα μέλη;

Τα μέλη συνεδριάζουν τακτικά – βλέπε πρακτικά Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) συνεδριάσεων.

Η πλατφόρμα της ΕΕ σε εικόνα

Η πλατφόρμα της ΕΕ σε εικόνα
Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγεθυνθεί

Βίντεο με θέμα τη δράση της ΕΕ για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση

 
Δεξί κλικ/Αποθήκευση με μορφότυπο AVI (.avi)avi ή Quicktime (.mov)quicktime, για την τηλεφόρτωση του βίντεο

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια;

Κεντρικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν για την αντιμετώπιση των αρνητικών τάσεων σε θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης (υποβάλλοντας και τηρώντας τουλάχιστον μία δέσμευση) μπορούν να ζητήσουν να γίνουν μέλη της πλατφόρμας δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία. Εάν η αίτησή τους αξιολογηθεί θετικά, διαβιβάζεται προς έγκριση στην ολομέλεια της πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες: SANTE-NUTRITION-PLATFORM [at] ec.europa.eu