Група на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност

Групата на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност е група от европейски правителствени представители, ръководена от Европейската комисия.

Кои са членовете на групата?

Правителствени представители от всички 28 държави-членки на ЕС и 2 страни от ЕАСТ (Норвегия, Швейцария).

Какво прави групата?

Търси решения на европейско ниво на свързаните със затлъстяването здравни проблеми, като:

Групата на високо равнище редовно провежда съвместни срещи с Платформата за действие на ЕС относно режима на хранене, физическата активност и здравето.

Кога се провеждат тези срещи?

Най-малко 3 пъти годишно - вижте протоколите от срещите на групата по хранене Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Групата може също така да помоли Комисията да свика експерти за подготовка на нейните инициативи като кампании за намаляване на съдържанието на сол Избор на превод за предходната връзка English (en) , мазнини и захар в храните.