Biuletyn portalu „Zdrowie-UE” – Opieka zdrowotna – perspektywa nowych miejsc pracy

Wydanie 99, 8 listopad 2012 r.

W tym wydaniu


Witamy


Opieka zdrowotna – perspektywa nowych miejsc pracy


Andrzej Ryś, Dyrektor, Systemy Opieki Zdrowotnej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i KonsumentówKryzys gospodarczy wymusza na systemach opieki zdrowotnej zasadniczą reformę sposobu świadczenia opieki zdrowotnej. Nowe formy świadczenia opieki zdrowotnej oraz nowe technologie w połączeniu ze zmianami organizacyjnymi wymagać będą tego, aby pracownicy sektora opieki zdrowotnej byli wysoko wykwalifikowani i dysponowali odpowiednimi umiejętnościami.

 

Pracownicy służby zdrowia odgrywają istotną rolę w gospodarce UE, zajmując około 17,1 mln miejsc pracy. Wraz ze starzeniem się populacji – w ciągu kolejnych 50 lat należy bowiem spodziewać się niemal podwojenia liczby osób w wieku 65 lat i starszych (z 87 mln w 2010 roku do 153 mln w 2060 roku) – oraz wzrostem zapotrzebowania na opiekę zdrowotną w nadchodzących latach w sektorze tym będzie przybywać miejsc pracy.

 

Przyjęty przez Komisję Europejską „pakiet dotyczący zatrudnienia” zakłada tworzenie miejsc pracy w sektorze opieki zdrowotnej w perspektywie długoterminowej. Plan działania dotyczący pracowników sektora opieki zdrowotnej w UE przewiduje następujące działania wspierające współpracę europejską w celu zapewnienia zrównoważonego zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej w UE:

 

• poprawę planowania i prognozowania zatrudnienia poprzez wspólne działanie przewidujące utworzenie europejskiej platformy usprawniającej wymianę wiedzy fachowej,

 

• lepsze przewidywanie zapotrzebowania na umiejętności pracowników służby zdrowia za pomocą europejskich sieci w dziedzinach edukacji, szkolenia oraz zdrowia,

 

• usprawnienie rekrutacji pracowników służby zdrowia i lepsze utrzymanie ich zatrudnienia poprzez odwzorowanie innowacyjnych strategii oraz współpracę z europejskimi partnerami społecznymi w sektorze szpitalnym,

 

• propagowanie Kodeksu dobrych praktyk WHO w międzynarodowej rekrutacji personelu medycznego.

 

Będziemy ściśle współpracować z naszymi partnerami w celu realizacji tych działań.

Aktualności z UE


Konferencja „Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu” – główne przesłanie i sześć planów działania

Rok po przedstawieniu strategicznego planu realizacji sześć grup działania funkcjonujących w ramach partnerstwa przedstawiło szerszej grupie odbiorców swoje plany działania.


Opublikowano zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dla ekspertów w dziedzinie zdrowia

Ekspertów zainteresowanych członkostwem w wielosektorowej i niezależnej grupie ekspertów zapewniającej doradztwo w zakresie efektywnych sposobów inwestowania w zdrowie zaprasza się do składania zgłoszeń do dnia 23 listopada 2012 roku.


Kwestie związane ze zdrowiem i ochroną konsumentów tymczasowo powierzono wiceprzewodniczącemu Šefčovičowi

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso tymczasowo powierzył kwestie związane ze zdrowiem i ochroną konsumentów wiceprzewodniczącemu Marošowi Šefčovičowi do czasu powołania nowego komisarza z Malty.


Unijny program „Owoce w szkole” – stwierdzono pozytywny wpływ na żywienie dzieci

Przedstawiono ocenę realizacji oraz wpływu unijnego programu „Owoce w szkole” w pierwszych dwóch latach jego istnienia. Program służy ochronie dobrej kondycji obywateli UE poprzez krzewienie zdrowych nawyków żywieniowych od dzieciństwa. W ramach programu dzieciom w wieku szkolnym rozdawane są owoce i warzywa.


Manifest AMPHORA

Manifest AMPHORA stanowi zestawienie najważniejszych przesłań i zaleceń w ramach projektu AMPHORA (Stowarzyszenie na rzecz badań w dziedzinie zdrowia publicznego dotyczących spożycia alkoholu).


Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach – 18 listopada

Na obszarze całej Europy odbędą się liczne inicjatywy służące upowszechnianiu informacji o ryzyku, jakie niesie ze sobą niewłaściwe stosowanie antybiotyków.
Wiadomości z Europy


Wielka Brytania

Nowy system w Anglii umożliwia badaczom dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów

Usługi łącza danych z praktyki klinicznej na potrzeby badań naukowych (Clinical Practice Research Datalink) mają zapewnić jak najpełniejszy przekaz anonimowych danych klinicznych Krajowej Służby Zdrowia (NHS), umożliwiający wiele typów badań obserwacyjnych.


Niemcy

Przedłużenie kampanii na rzecz wykluczenia alkoholu w sporcie

Ze względu na spektakularny sukces inicjatywy oraz pozytywne reakcje Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej oraz Niemiecka Federacja Olimpijska postanowiły przedłużyć kampanię o kolejny rok, do grudnia 2013 roku.
Planowane wydarzenia


4. Otwarte Forum ds. Alkoholu i Zdrowia (Bruksela, 23 listopada 2012 roku)

Europejskie Forum ds. Alkoholu i Zdrowia nadaje rozgłos wielostronnym inicjatywom oraz daje możliwość nawiązania kontaktu z rozmaitymi zainteresowanymi stronami podejmującymi konkretne działania w celu ograniczenia szkód, których przyczyną jest alkohol.


Poprawa bezpieczeństwa pacjentów w UE: zmniejszenie liczby zakażeń związanych z pracownikami służby zdrowia (Bruksela, 27 listopada 2012 roku)

Jest to dalsza debata przy okrągłym stole na temat „Poprawy bezpieczeństwa pacjentów w UE: zmniejszenia liczby zakażeń związanych z pracownikami służby zdrowia”.
Nowe publikacje


Młodzi i aktywni fizycznie: koncepcja uatrakcyjnienia aktywności fizycznej dla młodzieży

Publikacja wydana przez Biuro Regionalne WHO dla Europy ma pomóc promotorom aktywności fizycznej znaleźć formy aktywności fizycznej atrakcyjne dla młodzieży.Co nowego?


Projekt ORCHIDS – szybka i skuteczna dekontaminacja masowa

Celem projektu jest zapewnienie skuteczniejszego, bardziej humanitarnego i uwzględniającego potrzeby ludności przebiegu procesu dekontaminacji masowej po uwolnieniu substancji niebezpiecznych.W centrum uwagi


Opieka zdrowotna – perspektywa nowych miejsc pracy


Działania na poziomie UE


Zdrowie-UE – Opiekunowie

Komisja Europejska – DG ds. Zdrowia i Konsumentów

Europa dla pacjentów – Pracownicy sektora opieki zdrowotnej

Komisja Europejska – DG ds. Zdrowia i Konsumentów

Zdrowie publiczne – Pracownicy sektora opieki zdrowotnej

Komisja Europejska – DG ds. Zdrowia i Konsumentów


Wiadomości


Miejsca pracy dla personelu medycznego w centrum uwagi podczas konferencji „Miejsca pracy dla Europy” – 6–7 września 2012 roku

Podczas konferencji zorganizowanej przez Komisję szukano sposobów zaradzenia poważnemu bezrobociu w Europie oraz zastanawiano się, w jaki sposób UE może przyczynić się do naprawy sytuacji na rynku pracy.Projekty w ramach programu zdrowia publicznego


Promowanie szczepień dla pracowników służby zdrowia w Europie (HProImmune)

Projekt ma na celu poprawę stanu wiedzy na temat najważniejszych chorób, którym da się zapobiec w drodze szczepienia, oraz informowanie o dostępności szczepień wśród pracowników służby zdrowia.


Europejskie szkolenie dla pracowników służby zdrowia poświęcone szybkiemu reagowaniu na zagrożenia dla zdrowia publicznego (ETHREAT)

Celem projektu jest zaplanowanie i opracowanie pakietu edukacyjnego zawierającego informacje oraz materiały szkoleniowe wymagane w celu przygotowania europejskich pracowników służby zdrowia do prawidłowego reagowania na nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, takie jak ataki z użyciem środków biologicznych, chemicznych i radiologicznych.Ciekawe linki


CPME – Stały Komitet Lekarzy Europejskich


EFN – Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek


Mobilność pracowników służby zdrowia (MoHProf)


Projekt HEALTH PROMeTHEUS


UEMS – Europejska Unia Lekarzy Specjalistów


Zdrowie-UE. Portal zdrowia publicznego Unii Europejskiej
Biuletyn informacyjny jest dostępny w 22 językach urzędowych UE:
http://health.europa.eu/newsletter


If you wish to cancel your subscription to this newsletterclick here