Terveys-EU-uutiskirje – Vahinko ei kesälläkään tule kello kaulassa

Nro 94, 19 heinäkuuta 2012

Tässä numerossa


Lukijalle


Tapaturmista tarvitaan parempaa tietoa EU:n laajuista vertailu- ja ennaltaehkäisytyötä varten


Tri Wim Rogmans, pääsihteeri, EuroSafeOnnettomuudet ja tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy EU:ssa. Yksi kymmenestä sairaalaan joutumisesta liittyy loukkaantumiseen. Vammojen sairaalahoito kuormittaa huomattavasti terveydenhuoltojärjestelmien taloutta, ja sen arvoksi on arvioitu noin 15 miljardia euroa vuodessa EU:n alueella. EU-maiden välillä on myös valtavia eroja onnettomuus- ja tapaturmariskin suhteen.

 

Loukkaantumiset ja vammat ovat pitkälti vältettävissä. Ennaltaehkäisy edellyttää kuitenkin vankkaa tietoa riskiryhmistä, riskeistä ja syistä. Useimmissa maissa kerätään kuitenkin vain harvoin tietoa onnettomuuksien ja tapaturmien syistä. Tämän vuoksi EU:n neuvosto antoi vuonna 2007 suosituksen vammojen ehkäisystä ja turvallisuuden edistämisestä, jossa se suositteli jäsenmaille kansallisten seuranta- ja raportointijärjestelmien perustamista. Järjestelmissä seurattaisiin loukkaantumisriskien kehitystä ja ehkäisytoimenpiteiden vaikutusta pidemmällä aikavälillä.

 

Terveysala voisi osaltaan auttaa alentamaan tapaturma-alttiutta esittämällä näyttöä ongelman laajuudesta ja luonteesta sekä edistämällä ennaltaehkäisytoimien koordinointia.

 

Suosituksen seurauksena 22 maata lähti EuroSafe-järjestön koordinoimaan yhteiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on aloittaa tapaturmatietojen kerääminen sairaaloiden ensiapuklinikoilta yhteen, kaikille EU-maille yhteiseen järjestelmään. Hanke kantaa nimeä Joint Action for Injury Monitoring in Europe (JAMIE). Järjestelmä tulee tarjoamaan pohjan vertailuille ja tarkoituksenmukaiselle ennaltaehkäisytyölle EU:ssa ja kansallisella tasolla.

 

Neuvoston suosituksessa kehotettiin lisäksi EU-maita laatimaan kansalliset suunnitelmat onnettomuuksien ja vammojen ennaltaehkäisylle. Viime vuosina onkin käynnistetty muutamia yhteistyöhankkeita, joissa on käsitelty lasten turvallisuuden edistämistä, urheilun loukkaantumisriskejä ja vanhusten tapaturma-alttiutta. Näitäkin hankkeita koordinoi EuroSafe, ja niihin osallistuu yhä enemmän yhteistyökumppaneita kaikista EU-maista. Hankkeilla on ollut merkittävä vaikutus ennaltaehkäisypolitiikkaan ja toimintaan kumppanimaissa ja paikallisissa yhteisöissä.

 

Komissio selvittää parhaillaan, ovatko toimet tuloksellisia ja tarvitaanko täydentäviä toimia. 

 

Sillä välin toivotamme kaikille Terveys-EU-uutiskirjeen lukijoille terveellistä ja turvallista kesää! Kesä on otollista aikaa kaikenlaiselle ulkoilulle, kuten vaikkapa retkeilylle, uimiselle ja lenkkeilylle, joskus tuntemattomissakin paikoissa. Muista valmistautua hyvin, käytä kunnon varusteita ja muista kansanviisaus: Vahinko ei tule kello kaulassa!

Uutisia EU:sta


Lääkkeiden testaaminen ihmisillä Euroopassa: komissio ehdottaa byrokratian karsimista

Euroopan komissio on ehdottanut kliinisten kokeiden sääntöjen yksinkertaistamista EU:ssa. Ehdotuksen tarkoituksena on edistää kliinistä tutkimusta Euroopassa. Nämä kokeet ovat olennaisen tärkeitä uusien lääkkeiden kehittämisen ja olemassa olevien lääkkeiden parantamisen ja vertailemisen kannalta.


EU:n toinen terveysalan toimintaohjelma (2008–2013): Avustusten myöntäminen vuoden 2012 hanke-ehdotuksille

Komission päätöksessä luetellaan kansanterveydelliset hankkeet, jotka saavat rahoitusta vuoden 2012 ehdotuspyynnön perusteella.


Tieteellinen lausunto toksikologisen riskin kynnysarvon (TTC) soveltamisesta

SCCS-, SCHER- ja SCENIHR-tiedekomiteat ovat antaneet lausunnon toksikologisen riskin kynnysarvon (TTC) soveltamisesta arvioitaessa kosmetiikassa ja kulutustavaroissa käytettävien kemikaalien turvallisuutta.


EU-tason yhteistyö terveydenhuoltoalan työvoimatarpeiden ennustamisessa, työvoimasuunnittelussa ja henkilöstön kehityssuuntausten seuraamisessa

Tämä EU:n komission toteuttavuustutkimus perustuu 34 maaprofiiliin, 12 tapaustutkimukseen ja asiantuntijapaneelin käyttöön.


Finanssikriisin vaikutus mielenterveyteen

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan järjestämässä seminaarissa "Mental Health in Times of Economic Crisis" keskusteltiin finanssikriisin kasvavista vaikutuksista ihmisten mielenterveyteen.


Kyproksen EU-puheenjohtajuuskauden terveysalan painopisteet

Kyproksen puheenjohtajuuskaudella keskitytään vakaviin rajat ylittäviin terveyskysymyksiin sekä terveenä ikääntymiseen. Tavoitteet liittyvät Euroopan terveysstrategiaan vuosille 2008–2013.
Kuulumisia eri maista


Portugali

Nutrition-palkinnon haku avattu

Portugalin valtion tukemassa kilpailussa palkitaan ravintoaiheisia hankkeita Portugalissa ja edistetään terveellistä elämää. Hakemusten jättöaika päättyy 31.7.2012.


Puola

Turvallisesti vedessä – Puolan viranomaisten uusi kesäkampanja

Kampanjassa edistetään turvallista käyttäytymistä vedessä ja vesillä, ja sen tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten onnettomuuksia kesälomakaudella.
Tapahtumakalenteri


IUHPE – Yhdeksäs terveyden edistämistä käsittelevä eurooppalainen konferenssi (Tallinna, 27.-29.9.2012)

Tapahtuman järjestää IUHPE (International Union for Health Promotion and Education) ja sen tarkoituksena on jakaa EU-maiden kokemuksia talousvaikeuksien vaikutuksista ja uusista ratkaisuista kansanterveyden edistämiseksi.
Uusia julkaisuja


The Right Start to a Healthy Life

EuroHealthNetin julkaisema kirja perustuu GRADIENT-hankkeen aikana suoritettuun tutkimukseen. Siinä annetaan terveyspolitiikan laatijoille ja harjoittajille suositukset keinoista, joilla varmistetaan, että lapset ja nuoret EU:ssa saavat oikean alun terveelliseen elämään.


Health in the EU – Recent achievements

Euroopan komission tuottama esite sisältää tietoa uusimmista vaiheista EU:n terveydenhuoltopolitiikassa, jolla pyritään varmistamaan kaikkien EU-kansalaisten mahdollisuudet hyödyntää oikeuttaan terveelliseen ja turvalliseen elämään.
Valokeilassa


Vahinko ei kesälläkään tule kello kaulassa


EU:n tason toimet


Terveys-EU – Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen

Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Kansanterveys – Loukkaantumisten ennaltaehkäisy

Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

HEIDI-wiki – EU:n henkilövahinkojen tietokanta (IDB)

Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto


Uutisia


Työsuojelu kannattaa, jopa vaikeinakin aikoina: EU-OSHAn vuosikertomus 2011

Viimeisimmässä vuosikertomuksessaan Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto puolustaa edelleen panostamista työsuojeluun vedoten sekä taloudellisiin että eettisiin syihin.


Safety 2012 -maailmankonferenssi

Maailman terveysjärjestö WHO tukee joka toinen vuosi järjestettävää henkilövahinkojen ehkäisyä ja turvallisuuden edistämistä käsittelevää maailmankonferenssia. Seuraava konferenssi pidetään Uudessa-Seelannissa lokakuussa 2012.EU:n terveysalan journalistipalkinto – artikkeleita


EU:n terveysalan journalistikilpailu – määräaika: 31.7.2012

Kilpailuun hyväksytään tekstit, jotka on julkaistu painetussa tai verkkomediassa jossakin EU-maassa 25.7.2011 ja 31.7.2012 välisenä aikana.Terveysohjelman hankkeita


JAMIE-hanke (Joint Action for Injury Monitoring in Europe)

Kolmivuotinen hanke, jossa luodaan perusta EU:n laajuiselle henkilövahinkotietokannalle.


TACTICS (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Child Safety)

Laajassa, monivuotisessa hankkeessa pyritään kehittämään tiedotusta, käytännön työkaluja ja resursseja toimiviksi todettujen ratkaisujen toteuttamiseksi lasten turvallisuuden alalla.


Turvallisuuden hallinta riskialttiissa urheilulajeissa yhteistyössä eurooppalaisten urheilujärjestöjen kanssa (Safety in Sports)

Hankkeessa pyritään kehittämään, testaamaan ja toteuttamaan turvallisuudenhallintamenetelmiä sellaisissa urheilulajeissa, joissa tapahtuu paljon loukkaantumisia. Siinä keskitytään erityisesti joukkuelajeihin, joissa on tyypillisesti yksi vastaan yksi -tilanteita, kuten käsipallo ja koripallo.Muita linkkejä:


WHO – Väkivallan ja tapaturmien ennaltaehkäisyohjelma


WHO Eurooppa – Väkivalta ja tapaturmat


European Federation of Road Traffic Victims


European Transport Safety Council


La Prévention Routière Internationale


IOSH – Institution of Occupational Safety and Health


The Royal Society for the Prevention of Accidents


Terveys-EU. Euroopan unionin kansanterveysportaali
Uutiskirje on saatavilla EU:n 22 virallisella kielellä:
http://health.europa.eu/newsletter


Uutiskirjeen tilauksen peruutus