Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 129, 8 Máj 2014

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Elektronické zdravotníctvo – od sľubov k realite

Dr. Clemens Martin Auer, spolupredseda siete elektronického zdravotníctva a generálny riaditeľ rakúskeho ministerstva zdravotníctva

Dr. Clemens Martin Auer, spolupredseda siete elektronického zdravotníctva a generálny riaditeľ rakúskeho ministerstva zdravotníctva

Politika Európskej únie v oblasti elektronického zdravotníctva sa v ostatnom čase postupne presúva od veľkých očakávaní a sľubov ku konkrétnej skutočnosti. Sieť elektronického zdravotníctva začína riešiť reálne problémy na dlhej ceste smerujúcej k cezhraničnej interoperabilite pri výmene údajov týkajúcich sa zdravia.

Veľkým krokom vpred bolo prijatie Usmernení o minimálnych súboroch údajov o pacientovi na účely elektronickej výmeny v novembri minulého roku. Usmernenia presahujú rámec dohody o minimálnom súbore údajov. Uvádza sa v nich vyčerpávajúci prehľad predpokladaných organizačných, technických a pr [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Pripravované podujatia » 
Tlačové vyhlásenia EÚ » 
Nové publikácie » 
Správy z celej Európy » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

Kódex postupov pre služby telehealth v Európe (TeleSCoPE)

Cezhraničná iniciatíva pacientskych registrov (PARENT)

Metódy hodnotenia zdravotníckych technológií v oblasti zdravotníckych pomôcok

HASIC – Zdravé starnutie s pomocou internetu a komunity

Program rozšírenia koordinácie starostlivosti a zavádzania zdravotníckych služieb s využitím telekomunikačných technológií (TeleHealth)

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

3D opatrovníci pomáhajú pacientom s Alzheimerovou chorobou, Maria Litou, finalistka z Grécka z roku 2013

 
 

Správy z EÚ 

Ebola v západnej Afrike: Európska únia zvyšuje okamžitú zdravotnú pomoc na sumu 1,1 milióna EUR  »

Európska únia zintenzívnila úsilie o zabránenie šírenia epidémie eboly v západnej Afrike a okrem poskytnutia financií, odborníkov, vybavenia a testov posiela aj mobilné laboratóriá. Výbor pre zdravotnú bezpečnosť sa tiež dohodol na poskytovaní informačných správ verejnosti.

Stanovisko Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov ku kozmetike obsahujúcej hliník  »

Nezávislý Vedecký výbor Európskej komisie pre bezpečnosť spotrebiteľov zverejnil svoje stanovisko k bezpečnosti hliníka v kozmetických výrobkoch.

Parlament schválil reguláciu poplatkov týkajúcich sa činnosti Európskej agentúry pre lieky v oblasti dohľadu nad liekmi  »

Európsky parlament hlasoval za nariadenie EÚ o poplatkoch, ktoré sa budú platiť Európskej agentúre pre lieky za činnosti v oblasti dohľadu nad liekmi týkajúce sa liekov na humánne použitie. V nariadení sa stanovuje úroveň a štruktúra týchto poplatkov.

Komisia dopĺňa právne predpisy týkajúce sa štúdií účinnosti po vydaní povolenia pre lieky  »

Právny rámec týkajúci sa štúdií účinnosti po vydaní povolenia pre lieky v EÚ, ktorý tvoria právne predpisy z roku 2010 a 2012, doplnilo delegované nariadenie Komisie spresňujúce situácie, v ktorých sa vyžaduje vypracovanie uvedených štúdií.

Uskutočnilo sa priebežné hodnotenie akčného plánu v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov  »

Komisia posúdila pokrok a výsledky európskych a vnútroštátnych iniciatív s konečným cieľom sprístupniť pacientom väčší počet dostupných orgánov, zlepšiť systémy transplantácie, zvýšiť kvalitu a bezpečnosť transplantátov a zachrániť životy.

Uskutočnilo sa plenárne zasadnutie Európskeho fóra pre problematiku alkoholu a zdravia  »

14. plenárne zasadnutie Európskeho fóra pre problematiku alkoholu a zdravia sa uskutočnilo 9. apríla 2014 v Bruseli. Zasadnutiu predsedal John F. Ryan, výkonný riaditeľ pre oblasť verejného zdravia Generálneho riaditeľstva pre zdravie spotrebiteľov.

Komisia zverejnila Príručku pre investície do zdravotníctva  »

Komisia reagovala na žiadosti o lepší prístup k informáciám a zverejnila balík tematických usmernení pre európske štrukturálne a investičné fondy vrátane Príručky pre investície do zdravotníctva.

Európske združenie študentov medicíny získava skúsenosti v oblasti verejného zdravia  »

Študenti z Európskeho združenia študentov medicíny nedávno navštívili Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov (SANCO) a Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (CHAFEA), aby sa zoznámili s politikami verejného zdravia v EÚ. Združenie aktívne pôsobí v oblasti verejného zdravia a venuje sa takým činnostiam, ako je napríklad „systém najlepších kamarátov“, ktorý poskytuje pomoc mladým ľuďom s postihnutím.

Deň darcovstva materského mlieka zvyšuje informovanosť  »

Deň darcovstva materského mlieka sa uskutoční 19. mája a jeho cieľom je zlepšiť informovanosť o bankách materského mlieka a potrebe jeho darovania. V Európe funguje 203 bánk materského mlieka, v ktorých prísne kontrolované darkyne poskytujú mlieko predčasne narodeným a chorým novorodencom.

Pripravované podujatia 

Európska konferencia o zriedkavých chorobách a liekoch na tieto choroby (Berlín, 8. – 10. mája 2014)  »

Na konferencii o najnovšom výskume a vývoji nových spôsobov liečby a inovácií v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a pomoci na európskej a vnútroštátnej úrovni sa zúčastní viac ako 100 rečníkov a mnohí odborníci.

8. európsky deň práv pacientov (Brusel, 12. mája 2014)  »

Toto podujatie, ktoré organizuje Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv a ktoré je podporované programom Komisie týkajúcim sa verejného zdravia, predstavuje príležitosť pre vnútroštátne a európske združenia pracujúce v oblasti chronických chorôb, aby si vymenili skúsenosti a zlepšili vzájomnú spoluprácu.

Fórum pre elektronické zdravotníctvo 2014 (Atény, 12. – 14. mája 2014)  »

V rámci fóra sa uskutoční konferencia na vysokej úrovni a výstava v oblasti elektronického zdravotníctva, stretnutie siete elektronického zdravotníctva a veľa ďalších podujatí. Fórum má šancu stať sa skutočným miestom pre výmenu skúseností, vzájomnú podporu, osvedčené postupy a inovácie.

19. konferencia Európskeho združenia pre dentálne verejné zdravie (Göteborg, 12. – 14. júna 2014)  »

Výročná konferencia združenia poskytuje príležitosť na výmenu informácií medzi výskumníkmi, praktickými lekármi a politikmi.

Tlačové vyhlásenia EÚ 

Spoločné nákupy očkovacích látok a liekov sa v EÚ stávajú realitou  »

Komisia schválila dohodu o spoločnom obstarávaní, ktorá umožňuje, aby všetky štáty EÚ dobrovoľne spoločne obstarávali očkovacie látky proti pandemickým ochoreniam a uprednostňovali kolektívne prijímanie medicínskych protiopatrení pred individuálnymi opatreniami.

Svetový deň povedomia o autizme: projekty EÚ pomáhajú autistickým osobám nájsť uplatnenie na trhu práce  »

Nová správa vydaná pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2. apríla) pripomína, že rad pilotných projektov Európskej komisie pomohol približne 100 Európanom z piatich členských štátov EÚ trpiacim autizmom nájsť si miesto na trhu práce.

Nové publikácie 

Rýchle posúdenie rizika: výskyt ohniska vírusového ochorenia ebola v západnej Afrike  »

V posúdení Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa skúma riziko zavlečenia a prenosu vírusu eboly do EÚ so zreteľom na situáciu v západnej Afrike. Posúdenie predstavuje východisko pre diskusiu v rámci riadenia rizík vo Výbore pre zdravotnú bezpečnosť a následné informovanie verejnosti.

Správy z celej Európy 

Francúzska ministerka zdravotníctva predstavila očkovací kalendár na rok 2014  [Francúzsko]  »

Francúzska ministerka zdravotníctva Marisol Tourainová predstavila v rámci aprílového Európskeho imunizačného týždňa nový očkovací kalendár, ktorý ľuďom pripomína, že očkovanie nie je vecou minulosti, ale ochranou do budúcnosti. „Očkovanie je jedným z najväčších úspechov politiky v oblasti verejného zdravia,“ uviedla ministerka.

Belgicko ponúka zdravotníckym pracovníkom odbornú prípravu v oblasti environmentálnej medicíny  [Belgicko]  »

Belgicko rozširuje poznatky a spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov v oblasti environmentálnej medicíny: lekári, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti a ďalší zdravotnícki pracovníci budú mať onedlho príležitosť získať diplom alebo osvedčenie v oblasti environmentálnej medicíny.

Téma nasledujúceho vydania

Revidovaná smernica o tabakových výrobkoch

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu