Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 125, 28 Február 2014

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb 2014: Spoločnými silami za lepšiu starostlivosť v Európe

Yann Le Cam, generálny riaditeľ, Európska organizácia zriedkavých chorôb – EURORDIS

Yann Le Cam, generálny riaditeľ, Európska organizácia zriedkavých chorôb – EURORDIS

Odstraňujeme izoláciu a zúfalstvo detí a dospelých, ktorí patria medzi najzraniteľnejších občanov v súčasnej spoločnosti. Spojením všetkých 6 000 rôznych zriedkavých chorôb v Európe vytvárame kritické množstvo 30 miliónov ľudí so zriedkavými chorobami, ktoré už nemožno ďalej ignorovať, sme schopní riešiť bežné problémy, ktorým čelia pacienti a ich rodiny, žiadame o informovanosť verejnosti a sociálnu spravodlivosť a pomáhame vytvárať priaznivé prostredie, ktoré povedie ku konkrétnym a pozitívnym opatreniam.

Oznámenie Komisie o zriedkavých chorobách: výzvy pre Európu, odporúčanie Rady z roku 2009 a smern [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Tlačové vyhlásenia EÚ » 
Správy z celej Európy » 
Nové publikácie » 
Pripravované podujatia » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

ORPHANET – Referenčný portál o zriedkavých chorobách a liekoch na zriedkavé choroby

EPIRARE – Európska platforma pre registre zriedkavých chorôb

EUROCAT – Európska sieť sledovania vrodených anomálií

EUROMAC (Register pre ľudí s McArdleovou chorobou a súvisiacimi svalovými stavmi)

ENERCA – Európska sieť pre zriedkavé a vrodené anémie

ERCUSYN – Európsky register pre Cushingov syndróm

EUROCRINE – Európsky chirurgický register pre zriedkavé endokrinné nádory

EUHANET – Európska sieť pre hemofíliu

E-HOD – Európska sieť a register pre homocystinúriu a metyláciu

InNerMed – Informačná sieť o dedičných neurometabolických ochoreniach

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

„Alen môže konečne hýbať rúčkami“, autorka: Meta Černoga, národná víťazka zo Slovinska za rok 2012

„Ak sa lupus zahryzne do tela, už človeka nepustí“, autorka: Marcela Fuknová, národná víťazka zo Slovenskej republiky za rok 2012

„Čierna guľa“, autor: Tomasz Przybysz-Przybyszewski, národný víťaz z Poľska za rok 2012

 
 

Správy z EÚ 

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov žiada o informácie týkajúce sa kremíka (s nano-časticami).  »

Zainteresované strany boli vyzvané, aby predložili informácie, ktoré by Vedeckému výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov umožnili bezpečne posúdiť používanie kremíka (s nano-časticami). Všetky informácie by mali byť predložené do 31. mája 2014.

Výskum kmeňových buniek na pomoc rastúcej populácii diabetikov v Európe  »

Cukrovkou trpí viac ako 55 miliónov ľudí v Európe a očakáva sa, že do roku 2030 sa ich počet zvýši na 64 miliónov. Na túto chorobu zatiaľ neexistuje žiadna liečba, ale cukrovku typu 1 možno liečiť transplantáciou ostrovčekov buniek či dokonca celého pankreasu.

Revízia usmernení Európskej komisie o správnej výrobnej praxi pre lieky  »

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o revízii prílohy 15: Previerka a potvrdenie vhodnosti. Zúčastnené strany sú vyzvané, aby pripomienky k tomuto návrhu predložili najneskôr do 31. mája 2014.

Tlačové vyhlásenia EÚ 

Vedeckí pracovníci EÚ vyvíjajú elektronické a inteligentné systémy, ktoré pomáhajú pri poraneniach miechy, Parkinsonovej chorobe a ostatných problémoch.  »

Nanoelektronické a inteligentné systémy dávajú nádej na novú liečbu pacientom s poranením miechy, Parkinsonovou chorobou, rakovinou a inými zdravotnými problémami.

Správy z celej Európy 

Malta a Taliansko podpísali spoločné vyhlásenie o spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti a lekárskej vedy.  [Malta]  »

Ministri zdravotníctva Malty a Talianska podpísali spoločné vyhlásenie o spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti a lekárskej vedy, ktoré je dôležitým krokom pri vykonávaní platného memoranda o porozumení medzi oboma krajinami.

Poľsko poskytne v marci približne 500 zdravotných pobytov.  [Poľsko]  »

V Poľsku sa v priebehu marca poskytne približne 500 zdravotných pobytov, pričom prednosť majú oddelenia pediatrie, detskej stomatológie, psychiatrie pre deti a dospievajúcich a neonatológie.

Rumunskí a talianski detskí kardiológovia sa spojili na pomoc deťom.  [Rumunsko]  »

Rumunskí lekári a sestry na pediatrickej kardiovaskulárnej chirurgii spolupracovali s talianskymi odborníkmi v oblasti operácií detí vo veku 6 mesiacov až 15 rokov, ktoré trpia rôznymi vrodenými srdcovými ochoreniami.

Nové publikácie 

Zriedkavé choroby: ako Európa čelí výzvam  »

Táto príručka je zameraná na skupinu ochorení, ktoré sa nazývajú „zriedkavé“, pričom však postihujú viac ako 30 miliónov Európanov.

Vplyv zmeny klímy v Európe na zdravie človeka  »

V projekcii vplyvu zmeny klímy na hospodárstvo v sektoroch Európskej únie založenej na analýze zdola nahor sa uvádza, že v nasledujúcich 90 rokoch bude čoraz častejšie dochádzať k úmrtiam, ktoré možno pripísať zmene klímy.

Dohľad nad infekciami v mieste chirurgického výkonu v Európe, 2010 – 2011  »

Infekcie v mieste chirurgického výkonu patria medzi najbežnejšie infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou a sú spojené s dlhodobým pobytom v nemocnici, ďalšími chirurgickými zákrokmi, liečbou na jednotke intenzívnej starostlivosti a často aj vyššou úmrtnosťou.

Pripravované podujatia 

Sympózium na tému „Internetový boj proti depresii – Ako zvládnuť depresiu elektronickou formou (Brusel, 1. apríla 2014)  »

V rámci projektu s názvom „Prevencia depresie a zvýšenie informovanosti prostredníctvom sietí v EÚ“ sa vyvíja nástroj na svojpomocné zvládnutie depresie, ktorá sa považuje za jednu z troch hlavných príčin chorôb a zdravotného postihnutia v EÚ.

Verejné vypočutie k predbežnému stanovisku o elektromagnetických poliach (Atény, 27. marca 2014)  »

Európska komisia organizuje verejné vypočutie k predbežnému stanovisku o potenciálnych účinkoch vystavenia elektromagnetickým poliam na zdravie, ktoré sa bude konať 27. marca.

Konferencia na tému „Väčšia spravodlivosť v európskom zdravotníctve“ (Brusel, 18. marca 2014)  »

Táto konferencia bude venovaná otázke väčšej spravodlivosti a rovnosti v rámci európskeho zdravotníctva, zlepšenia prístupu k zdraviu a boja proti diskriminácii v zdravotníctve.

Keď nie je núdza o dobré nápady: konferencia Európskej komisie o inováciách (Brusel, 10. – 11. marca 2014)  »

Na konferencii o inováciách za rok 2014, ktorú otvorí predseda Európskej komisie José Manuel Durão Barroso, sa zúčastní viac ako 2 000 ľudí. Medzi rečníkmi vystúpi aj Jack Andraka, ktorý vo veku 15 rokov vynašiel metódu na diagnostiku rakoviny.

Samit o chronických chorobách (Brusel, 3. – 4. apríla 2014)  »

Tento prvý samit EÚ o chronických chorobách bude venovaný zdravotnému, sociálnemu a hospodárskemu prínosu udržateľných investícií do zdravia, spôsobom znižovania záťaže, ktorú predstavujú chronické choroby, a lepšej prevencii a liečbe chronických chorôb.

18. konferencia na tému „Inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti“ (Varšava, 25. apríla 2014)  »

Európska komisia je jedným z partnerov podporujúcich túto konferenciu o inováciách v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorú organizuje poľský zdravotnícky časopis pre lekárov a výskumných pracovníkov z EÚ, ktorí sa venujú otázkam elektronického zdravotníctva.

Téma nasledujúceho vydania

Program zdravia EÚ

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu