Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 123, 13 Február 2014

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Smernica o falšovaných liekoch: zlepšenie bezpečnosti liekov EÚ

Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Európski občania majú nárok na bezpečné, vysoko kvalitné a účinné lieky. Falšované lieky môžu obsahovať zložky nízkej kvality alebo v nesprávnom dávkovaní – buď príliš vysokom alebo príliš nízkom – a preto predstavujú hrozbu pre zdravie občanov EÚ. Smernica o falšovaných liekoch – ktorá nadobudla účinnosť 2. januára 2013 – prispieva k väčšej bezpečnosti liekov tým, že poskytuje opatrenia na overovanie ich pravosti a zlepšenie kvality ich zložiek. Obsahuje tri hlavné novinky:

Po prvé, lieky na predpis budú musieť mať na vonkajšom obale konkrétne číslo balenia a lekárnici budú mať k dispozícii nástroj umo [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Tlačové vyhlásenia EÚ » 
Pripravované podujatia » 
Správy z celej Európy » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

„Nákup liekov na internete je ruská ruleta“; autor: Yiannis Devetzoglou, národný víťaz Grécka za rok 2011

„Sú lieky bez povolenia na uvedenie na trh nelegálne?“; autorka: Pauline Michel, národná víťazka Francúzska za rok 2012

 
 

Správy z EÚ 

Elektromagnetické polia a vplyv na zdravie: otvorenie verejnej konzultácie o predbežnom stanovisku  »

Európska komisia a Vedecký výbor pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká (SCENIHR) práve začali verejnú konzultáciu na tému „Potenciálne účinky vystavenia elektromagnetickým poliam na zdravie“: pripomienky možno predkladať online do 16. apríla 2014.

Bezpečnosť pacientov: nová platforma rýchleho varovania EÚ pre ľudskú krv a zložky krvi  »

Táto nová platforma, ktorú spustila Európska komisia, povedie k zlepšeniu bezpečnosti pacientov, ktorí dostávajú transfúziu krvi.

Európska komisia (DEVCO) uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na tému „Podpora ústavov verejného zdravia“ (23 miliónov EUR)  »

Cieľom tejto výzvy je posilniť kapacitu inštitútov verejného zdravia v krajinách s nízkymi príjmami v oblasti rozhodovania a tvorby politiky týkajúcich sa verejného zdravia. Mali by sa vytvoriť partnerstvá inštitútov verejného zdravia a zúčastnených strán. Lehota na predkladanie koncepčných poznámok je 17. marca 2014.

EÚ prijíma opatrenia v boji proti rakovine  »

Európska komisia predstaví pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine 10 málo známych faktov, ktoré sa týkajú činnosti EÚ v oblasti boja proti rakovine.

Spustenie spoločnej akcie zameranej na znižovanie rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (RARHA)  »

RARHA je nová 3-ročná akcia, ktorú financuje Európska únia. Jej cieľom je podporiť členské štáty pri prechode na spoločné priority, ktoré sú v súlade so stratégiou EÚ v oblasti alkoholu, a posilniť schopnosti členských štátov znižovať škody súvisiace s požívaním alkoholu.

Začína projekt EÚ „Podpora zdravého starnutia na internete a v spoločenstve“ (HASIC)  »

Nedávno sa začal projekt ƒ„Podpora zdravého starnutia na internete a v spoločenstve“, ktorý bude prebiehať 30 mesiacov. Jeho cieľom je podporiť starších ľudí (nad 65 rokov), aby si osvojili zdravý a aktívny životný štýl.

Európska sieť pre opatrenia v oblasti starnutia a fyzickej aktivity (EUNAAPA) získava podporu z programu EÚ v oblasti zdravia  »

Cieľom siete EUNAAPA je rozširovať svoju pôsobnosť a prispievať k zlepšeniu zdravia, dobrých životných podmienok a nezávislosti starších ľudí v celej Európe podporovaní fyzickej aktivity.

Tlačové vyhlásenia EÚ 

Stravujte sa zdravo, cíťte sa dobre: Európska komisia posilňuje programy podpory konzumácie mlieka a ovocia v školách  »

Európska komisia navrhuje zlúčiť dva samostatné školské programy do jednej kampane s názvom „Stravujte sa zdravo, cíťte sa dobre“, aby u detí dosiahla rozvoj správnych stravovacích návykov.

Pripravované podujatia 

Verejné vypočutie a seminár o elektromagnetických poliach a ich vplyve na zdravie (Atény 27. – 28. marca 2014)  »

Verejné vypočutie a seminár sa budú zaoberať vedeckými dôkazmi, ktoré sa týkajú predbežného stanoviska Vedeckého výboru pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká (SCENIHR) k potenciálnym účinkom vystavenia elektromagnetickým poliam na zdravie.

Konferencia gréckeho predsedníctva: „Výživa a telesná aktivita od detstva až do neskorého veku: výzvy a príležitosti“ (Atény 25. – 26. februára 2014)  »

Konferencia gréckeho predsedníctva sa bude zaoberať výživou a telesnou aktivitou ako preventívnymi zdravotnými opatreniami počas celého života, a bude skúmať politiky zamerané na riešenie problematiky neprenosných chorôb súvisiacich s výživou, otázky verejného zdravia, ako aj vedecké úvahy, ktoré môžu pomôcť pri formulovaní stratégií EÚ.

Správy z celej Európy 

Francúzsko zaviedlo aktualizovaný plán boja proti rakovine  [Francúzsko]  »

Francúzsko práve zaviedlo svoj národný plán boja proti rakovine na obdobie 2014 – 2019, v ktorom zdôrazňuje prevenciu a kontrolu, ako aj riešenie sociálnej nerovnováhy v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Taliansko zvyšuje informovanosť o bezpečnosti v domácnosti  [Taliansko]  »

Taliansko vyzýva verejnosť, aby bola obozretná a predchádzala úrazom v domácnosti: v Taliansku každoročne dochádza k 2,8 miliónom takýchto úrazov, pričom väčšina z nich sa týka žien.

Nová zábavná interaktívna stránka pomáha deťom osvojiť si zdravé návyky  [Španielsko]  »

Ministerstvo zdravotníctva, sociálnych služieb a rovnosti pozýva deti na návštevu virtuálneho zábavného parku, v ktorom sa dozvedia o výžive, cvičení a inteligentných rozhodnutiach.

Téma nasledujúceho vydania

Zriedkavé ochorenia

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu