EU-kommissionens logga

NEWSLETTER

Nr 119, 21 november 2013

Hälsoportal

Här hittar du tillförlitlig folkhälsoinformation

Europeiska antibiotikadagen främjar ansvarsfull användning av antibiotika i över 40 länder

Marc Sprenger, direktör för EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)

Marc Sprenger, direktör för EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)

Antibiotikaresistenta infektioner ökar i alarmerande takt och hotar människors hälsa. Bättre praxis för antibiotikaanvändning är den viktigaste åtgärden för att minska problemet med antibiotikaresistens. Antibiotika ges ofta felaktigt eller i onödan, till både människor och djur.

 

I rådets rekommendation från 2001 om återhållsam användning av antibiotika uppmanas EU-länderna att informera allmänheten om vikten av att inte använda antibiotika i onödan. EU:s smittskyddsmyndighet ECDC inrättade 2008 den europeiska antibiotikadagen den 18 november för att stödja nationella kampanjer i hela Europa. [...]

I detta nummer

Nyheter från EU » 
Nyheter från EU-länderna » 
Kommande evenemang » 
  Prenumerera
  Tidigare nummer
  Tipsa om nyheter och evenemang
  Tipsa om sidan

Läs hela artikeln  »

Mer på detta tema

Projekt inom folkhälsoprogrammet »

Arpec – Antibiotikaresistens och förskrivning till barn i Europa

EU:s journalistpris för folkhälsa – artiklar »

EU:s journalistpris för folkhälsa – Belgiens finalistartikel 2012

EU:s journalistpris för folkhälsa – förstapriset 2011, Storbritanniens finalistartikel

EU:s journalistpris för folkhälsa – Irlands finalistartikel 2011

 
 

Nyheter från EU 

Cirka 80 procent av hjärt–kärlsjukdomarna kan till stor del förebyggas – EU:s folkhälsokommissionär Tonio Borg  »

Kommissionär Tonio Borg talade under veckan för hjärt–kärlhälsa, som anordnas av Europaparlamentets hjärtgrupp, och lyfte fram behovet av förebyggande åtgärder mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Reflektionsprocessen om kroniska sjukdomar – slutrapport  »

Den 6 juni 2011 antog rådet slutsatser om innovativa tillvägagångssätt för kroniska sjukdomar och uppmanade EU-länderna och kommissionen att diskutera hur man ska få bukt med problemet. Nu kan du läsa slutrapporten om vad diskussionerna ledde fram till.

Andra folkhälsoprogrammet – godkända projekt 2013  »

Listan med årets projektförslag som får bidrag genom det andra folkhälsoprogrammet (2008–2013) antogs den 29 oktober.

Allvarliga internationella hälsohot – nytt beslut träder i kraft  »

Beslutet är ett viktigt steg för att förbättra hälsoskyddet i EU och skydda allmänheten mot olika hot mot hälsan, till exempel pandemier och allvarliga internationella hot som orsakas av smittsamma sjukdomar, kemiska eller biologiska händelser eller miljöhändelser.

Kvicksilver från amalgamfyllningar – faktablad  »

Det nya faktabladet bygger på ett yttrande från Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker och sammanfattar miljöriskerna och de indirekta hälsoeffekterna av kvicksilver från amalgamfyllningar.

Kommissionsrapport om individanpassad vård  »

Kommissionen har lagt fram en lägesrapport om individanpassad vård, som kan innebära nya behandlingsmöjligheter för patienterna.

Nyheter från EU-länderna 

Första influensarapporten  [Italien]  »

Den första rapporten om säsongsinfluensa (hösten 2013) har publicerats tillsammans med riktlinjer och informationsmaterial. Influensa är den främsta orsaken till sjukfrånvaro och är än i dag den tredje vanligaste dödsorsaken i Italien när det gäller infektionssjukdomar.

Strategi mot antibiotikaresistens 2013–2018  [Storbritannien]  »

Strategin beskriver hur man ska ta itu med de viktigaste problemen med antimikrobiell resistens, med fokus på antibiotika. Det övergripande målet är att minska utvecklingen och spridningen av antimikrobiell resistens.

Alkohol i Slovenien – tendenser, hälsoeffekter och förslag till åtgärder  [Slovenien]  »

En ny rapport från Slovenien beskriver den skadliga alkoholkonsumtionen och dess hälsoeffekter och föreslår effektiva motåtgärder.

Kommande evenemang 

Fjärde mötet i nätverket för e-hälsa (Bryssel, 19 november 2013)  »

På mötet ska man anta de första riktlinjerna för patientjournaler. Riktlinjerna är frivilliga och innehåller rekommendationer om vilka grundläggande medicinska uppgifter om en patient som bör delas över gränserna, och hur det ska göras. Initiativet omfattas av direktivet om patienträttigheter vid utlandsvård och ska bidra till målet om kontinuitet i vården.

Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (Bryssel, 25 november 2013)  »

Konferensen ska främja den politiska debatten om hur man bäst stimulerar innovation inom vården med tanke på befolkningsutvecklingen och hur det kan skapa tillväxt och jobb.

Europeiska partnerskapet mot cancer – öppet forum (26–27 november 2013)  »

Forumet anordnas av Sloveniens folkhälsoinstitut och tar upp nationella handlingsplaner, screeningstrategier och partnerskapets slutsatser.

Europeiska patientforumets kampanj inför EU-valet 2014  »

Kampanjen lyfter fram hur patienterna kan bidra till en högkvalitativ, effektiv och hållbar hälso- och sjukvård och att tillgången till vård måste förbättras.

Gemensam konferens om antibiotikaresistens (Bryssel, 11 december 2013)  »

EU-kommissionen anordnar denna konferens för att göra en halvtidsöversyn av sin handlingsplan mot antibiotikaresistens. Man kommer främst att diskutera framtida utmaningar och vad som kan driva på eller försvåra de planerade åtgärderna mot det ökande hotet från resistenta bakterier.

Vårt nyhetsbrev finns på 23 officiella EU-språk
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Svara inte på detta meddelande. Mejl till den här adressen kommer inte att läsas.

Om du vill avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet, klicka här