Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 119, 21 November 2013

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Európsky deň antibiotík propaguje opatrné používanie antibiotík vo vyše 40 krajinách

Marc Sprenger, riaditeľ Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Marc Sprenger, riaditeľ Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Miera infekcií rezistentných voči antibiotikám rastie znepokojujúcim tempom a predstavuje vážnu hrozbu pre ľudské zdravie. Domnievam sa, že zlepšenie postupov týkajúcich sa používania antibiotík je tým najdôležitejším opatrením potrebným na spomalenie vývinu a šírenia baktérií rezistentných voči antibiotikám. Antibiotiká sa u ľudí aj zvierat často používajú nevhodne alebo vtedy, keď nie sú potrebné.

 

V odporúčaní Rady o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne z roku 2001 sa stanovilo, že členské štáty EÚ by mali verejnosť informovať o dôležitosti obozretného používania [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Správy z celej Európy » 
Pripravované podujatia » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

Antimikrobiálna rezistencia a predpisovanie antimikrobiálnych látok v prípade európskych detí (ARPEC)

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

Telo plné života, Kim Verhaeghe, národný víťaz za rok 2012 za Belgicko

Keď lieky nefungujú, Ben Hirschler a Kate Kellandová, národní víťazi za rok 2011 za Spojené kráľovstvo a víťazi prvej ceny

Prehrávanie v boji proti superbaktériám, Gary Finnegan, národný víťaz za rok 2011 za Írsko

 
 

Správy z EÚ 

Až 80-percentám kardiovaskulárnych ochorení je možné z veľkej časti predísť – Tonio Borg, komisár EÚ pre zdravie  »

Komisár Tonio Borg vystúpil na podujatí týždeň zdravia kardiovaskulárnej sústavy organizovanom pod záštitou skupinu poslancov EP pre choroby srdca (MEP Heart Group), pričom zdôraznil potrebu prevencie s cieľom bojovať proti kardiovaskulárnym chorobám.

Zamyslenie sa nad inovačnými prístupmi k chronickým chorobám v systémoch verejného zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti  »

Na svojom zasadnutí 6. júna 2011 Rada Európskej únie prijala závery o „Inovačných prístupoch k chronickým ochoreniam v systémoch verejného zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti“, v ktorých vyzvala členské štáty a Komisiu, aby svoje úvahy zamerali na optimalizáciu reakcie na problém chronických ochorení.

Druhý program v oblasti zdravia: rozhodnutie o udelení grantov na rok 2013  »

Dňa 29. októbra bolo prijaté rozhodnutie o udelení grantov k návrhom za rok 2013 v rámci druhého programu v oblasti zdravia (2008 – 2013).

Rozhodnutie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia nadobudlo platnosť  »

Nové rozhodnutie predstavuje dôležitý krok vpred v zvyšovaní zdravotnej bezpečnosti v EÚ a pri ochrane občanov pred širokým spektrom zdravotných rizík, ako sú možné pandémie a závažné cezhraničné ohrozenia spôsobené infekčnými chorobami, chemickými, biologickými alebo environmentálnymi udalosťami.

Ortuť zo zubného amalgámu – informačný prehľad vychádzajúci zo stanoviska európskeho Vedeckého výboru pre zdravotné a environmentálne riziká (SCHER)  »

Tento nový informačný prehľad obsahuje zhrnutie environmentálnych rizík a nepriamych zdravotných účinkov ortuti zo zubných amalgámov.

Správa Komisie poukazuje na potenciál individualizovanej medicíny  »

Európska komisia uverejnila správu, v ktorej poukazuje na pokrok v oblasti individualizovanej medicíny, ktorá má potenciál ponúknuť nové možnosti liečby v prospech pacientov.

Správy z celej Európy 

Uverejnenie prvej správy o sezónnej chrípke  [Taliansko]  »

Spoločne s usmerneniami a informačnými materiálmi bola uverejnená prvá správa o sezónnej chrípke pre rok 2013. Sezónna chrípka je hlavnou príčinou pracovnej neschopnosti a školskej absencie a v súčasnosti je v Taliansku na treťom mieste spomedzi príčin úmrtia na infekčné ochorenia.

Päťročná stratégia boja proti antimikrobiálnej rezistencii na roky 2013 – 2018  [Spojené kráľovstvo]  »

V tejto stratégii sa stanovujú opatrenia na riešenie kľúčových problémov antimikrobiálnej rezistencie so zameraním na antibiotiká. Celkovým cieľom stratégie je spomaliť vznik a šírenie antimikrobiálnej rezistencie.

Alkohol v Slovinsku – Tendencie a zdravotné následky škodlivého pitia a navrhované opatrenia  [Slovinsko]  »

Nová slovinská správa predstavuje tendencie v škodlivom pití, zdravotné následky a navrhované účinné opatrenia, ktoré treba prijať v oblasti politiky boja proti alkoholizmu.

Pripravované podujatia 

Štvrté stretnutie v rámci siete elektronického zdravotníctva (Brusel 19. novembra 2013)  »

Počas stretnutia sa prijmú prvé usmernenia k zhrnutiu údajov o pacientovi. Tieto dobrovoľné usmernenia predstavujú súbor odporúčaní, na základe ktorých by si členské štáty mali vymieňať základné zdravotné informácie o pacientoch a ktoré sa týkajú aj spôsobu vzájomnej výmeny týchto informácií. Usmernenia spadajú do rámca smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a zároveň podporujú jej cieľ kontinuálnej starostlivosti.

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie (Brusel 25. novembra 2013)  »

Táto konferencia je zameraná na podporu politickej diskusie na vysokej úrovni o spôsobe, ako čo najlepšie rozšíriť inovácie v systéme starostlivosti v reakcii na demografické výzvy a ako vytvoriť súvisiace príležitosti pre nový rast a zamestnanosť.

Otvorené fórum Európskeho partnerstva v boji proti rakovine (EPAAC) (26 – 27 novembra 2013)  »

Hostiteľom fóra je slovinský národný inštitút verejného zdravia. Fórum bude zamerané na témy národných plánov boja proti rakovine a skríningových vyšetrení, ako aj na súčasné a konečné závery Európskeho partnerstva v boji proti rakovine.

Kampaň Európskeho fóra pacientov k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2014  »

Cieľom kampane je poukázať na pacientov ako na súčasť riešenia zásadných prekážok prístupu pacientov k vysokokvalitnej, účinnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti.

Spoločná konferencia o antimikrobiálnej rezistencii (Brusel 11. decembra 2013)  »

Európska komisia usporadúva túto konferenciu s cieľom vykonať priebežné hodnotenie akčného plánu Komisie proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie. Diskusie sa budú sústrediť na budúce výzvy, stimuly a možné obmedzenia zvažovaných opatrení na zníženie rastúcej hrozby antimikrobiálnej rezistencie.

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu