Europa-Kommissionens logo

NEWSLETTER

Nr. 119, 21. November 2013

Sundhed-EU

Din indgang til pålidelig information om folkesundhed

Den europæiske antibiotikadag slår til lyd for forsvarlig brug af antibiotika i over 40 lande

Af Marc Sprenger, direktør for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Af Marc Sprenger, direktør for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Vi ser stadig flere antibiotikaresistente infektioner – og der kommer hurtigt nye til. Det er en stor trussel mod vores sundhed. En bedre praksis for brug af antibiotika er for mig at se den bedste måde, vi kan forsinke udvikling og spredning af antibiotikaresistente bakterier på. Antibiotika anvendes ofte forkert eller for meget, både til mennesker og dyr.

 

I sin henstilling fra 2001 om hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer i humanmedicin opfordrer Rådet EU-landene til at informere offentligheden om, hvor vigtigt det er at bruge antibiotika på forsvarlig vis. I 2008 besluttede [...]

I dette nummer

Nyt fra EU » 
Nyt fra EU-landene » 
Kommende begivenheder » 
  Abonner
  Tidligere numre
  Foreslå nyheder og begivenheder
  Send til en ven

Læs hele artiklen  »

Mere i fokus

Sundhedsprogramprojekter »

Antibiotikaresistens og -ordinering blandt europæiske børn (ARPEC )

EU's sundhedspris for Journalister - Artikler »

En krop fuld af liv, Kim Verhaeghe, Belgiens nationale vinder 2012

Når medicinen ikke virker, Ben Hirschler og Kate Kelland, Storbritanniens nationale vindere 2011 og vindere af førsteprisen

Vi taber krigen mod superbakterier, Gary Finnegan, Irlands nationale vinder 2011

 
 

Nyt fra EU 

Ca. 80 % af alle hjerte-kar-sygdomme kan i vid udstrækning forebygges – EU-kommissær for sundhed, Tonio Borg  »

Tonio Borg talte med MEP-Hjertegruppen under ugen for hjerte-kar-sundhed og fremhævede behovet for forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme.

Reflektionsprocessen om kroniske sygdomme – endelig rapport  »

På mødet den 6. juni 2011 vedtog Rådet konklusioner om innovative tilgange til kroniske sygdomme og opfordrede medlemslandene og Kommissionen til at indlede en refleksionsproces for at optimere indsatsen over for kroniske sygdomme.

Andet sundhedsprogram: Tildeling af tilskud til forslag for 2013  »

Den 29. oktober besluttede Kommissionen, hvilke forslag der skal modtage tilskud i 2013 under det andet sundhedsprogram (2008-2013).

Afgørelse om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler træder i kraft  »

Den nye afgørelse er et stort skridt i retning af at forbedre sundhedssikkerheden i EU og beskytte borgerne mod eventuelle pandemier og alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler i form af overførbare sygdomme eller kemiske, biologiske eller miljømæssige katastrofer.

Kviksølv fra tandfyldninger – faktablad  »

Dette nye faktablad bygger på en udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (SCHER) og sammenfatter de miljømæssige risici og indirekte sundhedsvirkninger af kviksølv fra tandfyldninger.

Kommissionens rapport om individualiseret medicin  »

Europa-Kommissionen har offentliggjort en rapport om de fremskridt, der er gjort inden for individualiseret medicin, og de nye behandlingsmuligheder, det giver patienterne.

Nyt fra EU-landene 

Første rapport om sæsonbetinget influenza offentliggjort  [Italien]  »

Den første rapport om sæsonbetinget influenza 2013 er offentliggjort sammen med retningslinjer og informationsmateriale. Sæsonbetinget influenza er hovedårsagen til fravær fra arbejde og skole og er stadig i dag den tredje hyppigste årsag til dødsfald som følge af overførbare sygdomme i Italien.

Den femårige strategi mod antimikrobiel resistens (2013-2018)  [Storbritannien]  »

Denne strategi udstikker tiltag til at tackle de centrale udfordringer med hensyn til antimikrobiel resistens (AMR) med fokus på antibiotika. Det overordnede mål med strategien er at sikre en langsommere udvikling og udbredelse af antimikrobiel resistens.

Alkohol i Slovenien – tendenser og sundhedsmæssige konsekvenser af et skadeligt alkoholforbrug og forslag til indsats  [Slovenien]  »

En ny rapport fra Slovenien kortlægger udviklingen i skadeligt alkoholforbrug og de sundhedsmæssige følger og foreslår konkrete tiltag til alkoholpolitik.

Kommende begivenheder 

E-sundhedsnetværkets 4. møde (Bruxelles, den 19. november 2013)  »

På dette møde vil de første retningslinjer for patientjournaler vil blive vedtaget. Disse frivillige retningslinjer består af anbefalinger til, hvordan grundlæggende medicinske oplysninger om patienter bør udveksles mellem EU-landene. Initiativet er på linje med CBHC-direktivets mål om kontinuitet i sundhedsplejen.i

Pilotprojekt om det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring (Bruxelles, den 25. november 2013)  »

Konferencen skal lægge op til en politisk debat på højt plan om, hvordan man bedst sætter skub i innovationen inden for sygeplejen for at tackle den demografiske udfordring og samtidig skaber ny vækst og nye arbejdspladser.

Det europæiske partnerskab om en indsats mod kræft (EPAAC) (26.-27. november 2013)  »

Sloveniens nationale institut for folkesundhed er vært for forummet, der vil fokusere på nationale kræftplaner og kræftscreening samt forelægge EPAAC's endelige konklusioner.

Europæisk Patientforums kampagne for EU-valget i 2014  »

Kampagnen slår til lyd for, at patienterne kan være en del af løsningen på de store begrænsninger i adgangen til effektive og bæredygtige sundhedsydelser af høj kvalitet.

Fælles konference om antimikrobiel resistens (Bruxelles, den 11. december 2013)  »

Europa-Kommissionen afholder denne konference for at gøre midtvejsstatus over handlingsplanen mod antimikrobiel resistens. Drøftelserne vil fokusere på de kommende udfordringer samt drivkræfter og eventuelle begrænsninger i de påtænkte tiltag, der skal imødegå den stigende trussel fra antimikrobiel resistens.

Nyhedsbrevet udkommer på 23 officielle EU-sprog
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Du kan ikke svare på denne besked, da dit svar ikke vil blive læst.

Hvis du ikke længere vil abonnere på nyhedsbrevet, klik her