Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 117, 24 Október 2013

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nadobudne účinnosť

Paola Testoriová Coggiová, generálna riaditeľka GR pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Paola Testoriová Coggiová, generálna riaditeľka GR pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Európski občania majú bez ohľadu na to, kde žijú, právo vybrať si, kde v rámci EÚ im bude poskytnuté lekárske ošetrenie a kde im ho preplatia.  Toto právo je v súčasnosti vymedzené v smernici o cezhraničnej zdravotnej starostlivostiktorá nadobudne platnosť v celej Európskej únii 25. októbra 2013.

Podľa platných právnych predpisov EÚ sa občania obracajú na vnútroštátny systém sociálneho zabezpečenia svojich vlastných krajín v prípade, že počas cestovania v inom členskom štáte ochorejú. V prípade plánovanej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti však členský štát môže vyžadovať, aby pacienti najprv požiad [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Správy z celej Európy » 
Tlačové vyhlásenia EÚ » 
Pripravované podujatia » 
Nové publikácie » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

Cezhraničná iniciatíva pacientskych registrov (PARENT)

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

Lekársky genetik: zriedkavá choroba je v Estónsku skutočnou katastrofou, Silja Paavleová, národná víťazka, Estónsko

Boj o záchranu Safiry, Patrícia Fonsecaová, národná víťazka, Portugalsko

 
 

Správy z EÚ 

Duševné zdravie – Môj pohľad, Tonio Borg, komisár pre zdravie  »

Komisár zopakoval svoj osobný záväzok pokračovať v podpore iniciatív na osvetu duševného zdravia a prevencie duševných chorôb.

Štvrtý novinársky seminár (2013) o darcovstve a transplantácii orgánov  »

Prezentácie a fotografie sú teraz k dispozícii online.

Verejné konzultácie týkajúce sa predbežného stanoviska k „environmentálnym rizikám a nepriamym účinkom ortuti v zubnom amalgáme na zdravie“ (aktualizácia)  »

Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili svoje pripomienky a návrhy k predbežnému stanovisku. Konečný termín na predloženie pripomienok je 20. novembra 2013. Verejné vypočutie v Luxemburgu je naplánované na 6. novembra.

Verejná konzultácia o usmernení Komisie pre výskumné pediatrické plány  »

Konzultácia bude otvorená do 18. decembra 2013. Zapojiť sa môžu všetci občania a organizácie.

Prezentácie Európskeho fóra zdravia, Gastein  »

Zasadnutia Európskej komisie na témy „Zlepšovanie prístupu a boj proti diskriminácii v zdravotnej starostlivosti so zameraním sa na zraniteľné skupiny“ a „Investovanie do zdravia“ sú teraz k dispozícii online.

Správy z celej Európy 

„Keď je človek slobodný, prečo si vybrať závislosť?“  [Francúzsko]  »

Táto kampaň proti fajčeniu, ktorú organizuje Institut national de prévention et d´éducation pour la santé (Národný ústav prevencie a vzdelávania v oblasti zdravia – Inpes),je zameraná na mládež a jej cieľom je zvýšiť informovanosť o slobode a boji proti začatiu fajčenia.

Plán boja proti AIDS  [Belgicko]  »

Belgicko má nový plán pre HIV, ktorý zabezpečuje spoločne odsúhlasený rámec pre opatrenia proti HIV/AIDS.

Tlačové vyhlásenia EÚ 

Hlasovanie Európskeho parlamentu o návrhu týkajúcom sa tabakových výrobkov  »

Komisár pre zdravie Tonio Borg uvítal hlasovanie v prospech návrhu Komisie požadujúcom revíziu návrhu týkajúceho sa tabakových výrobkov, ktoré sa uskutočnilo 8. októbra v Európskom parlamente.

Pripravované podujatia 

Politika týkajúca sa alkoholu na pracovisku: zvýšenie produktivity (Brusel, 22. novembra 2013)  »

Seminár organizovaný v rámci projektu Alkohol na pracovisku v Európe (EWA) bude prezentovať základné informácie o súbore nástrojov a pomôže pochopiť, ako možno lepšie realizovať účinné opatrenia v súvislosti s alkoholom a jeho nadmernou konzumáciou na pracovisku.

Nové publikácie 

Európska komisia uverejnila správu s názvom „Pozor na vek – výskum vekového obmedzenia konzumácie alkoholu v európskych členských štátoch“  »

Táto správa objasní, aké vekové obmedzenia sú zákonom stanovené v členských štátoch EÚ (a vo Švajčiarsku a v Nórsku). Správa predstavuje jedinečný obraz o tom, ako tieto vnútroštátne právne predpisy fungujú v praxi.

Správa Európskej komisie o „seminári o novorodencoch“  »

V tejto správe sú zhrnuté prezentácie a diskusie, ktoré odzneli na seminári o novorodencoch. Seminár sa konal v Európskom parlamente v Bruseli. Každý rok sa v EÚ narodí pol milióna detí predčasne a u týchto detí existuje vyššie riziko vzniku zdravotných problémov v neskoršej fáze života.

Spravodajca WHO o zdraví Rómov, 5. vydanie, september 2013  »

Uverejnené v spolupráci s Európskou komisiou

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu