Euroopa Komisjoni logo

NEWSLETTER

Viimati muudetud 116, 10. Oktoober 2013

ELi tervishoid

Portaal, kus leiate usaldusväärset teavet rahvatervise kohta

Vaimne tervis

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervisevolinik

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervisevolinik

2010. aastal olid tervishoiusüsteemide, sotsiaalhoolekandesüsteemide ja majanduse kulutused vaimsete häirete raviks enam kui 450 miljardit eurot. Raske depressioon on üks kolmest kõige enam invaliidsust põhjustavast seisundist kõigis ELi liikmesriikides. Vaimsed häired on ELi liikmesriikides põhjuseks ligikaudu ühe kolmandiku töövõimetus- ja ennetähtaegselt pensionile jäämise juhtumi puhul. Need ei võimalda inimestel elada hea tervise juures ega omada head elukvaliteeti ning avaldavad tööturule survet inimressursside pideva vähenemisega.

Selliste väljakutsetega toimetulekuks ning positiivse vaimse heaol [...]

Selle uudiskirja teemad

ELi uudised » 
Teateid liikmesriikidest » 
Eelseisvad üritused » 
Uued väljaanded » 
ELi pressiteated » 
  Telli
  Eelmised uudiskirjad
  Soovitage uudiseid ja üritusi
  Saada sõbrale

Read the full focus of this edition  »

Vaata ka

Tervishoiuprogrammi projektid »

Koostöövõrgustik depressiooni ennetamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks ELis (PREDI-NU)

Noorte vaimse tervise edendamine tehnoloogia poolt toetatud ravi isikustamise abil (PRO-YOUTH)

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia – Artiklid »

„Seiklused palatis nr 14”, Petr Třešňák, Tšehhi Vabariik, 1. koht

„Mustad kuulid”, Tomasz Przybysz-Przybyszewski, Poola võidutöö autor

 
 

ELi uudised 

Ülemaailmne vaimse tervise päev (10. oktoober 2013)  »

2013. aasta teema on „Vaimne tervis ja eakamad täiskasvanud”.

Tervisevolinik Tonio Borg esineb vähktõve vastast võitlust käsitleva kõnega vähktõve alasel Euroopa kongressil 2013  »

Oma kõnes märkis volinik Borg, et vähktõbi on kõigil tasanditel oluline prioriteet ning peab selleks ka jääma. 2014. aastaks peavad kõik ELi liikmesriigid rakendama riiklikke vähktõve kontrolli strateegiaid või kavasid.

Maailma südamepäev, 29. september 2013  »

Arvamus tervisevolinik Tonio Borgilt, kes märkis eelkõige, et tervislikud eluviisid varajases eluetapis võivad inimesi südamehaigustest säästa.

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia 2013 – võistlustööde esitamise tähtaeg on lõppenud  »

Siiani parim võistlus! Esitati ligikaudu 1000 artiklit. Need saadetakse nüüd riikide žüriidele hindamiseks ja võitjad kuulutatakse välja aprillis 2014 toimuval erilisel tseremoonial.

Euroopa Ravimiameti videoklipp, milles selgitatakse ümberpööratud kolmnurga sümboli („▼'”) kasutamist ravimite puhul, mis on täiendaval jälgimisel  »

Sel sügisel ilmub tootekirjeldustele musta värvi kolmnurk, et julgustada inimesi teada andma ravimite kahtlustatavast kahjulikust mõjust.

Elundidoonorluse ja elundite siirdamise Euroopa päev, 12. oktoober 2013  »

Käesoleval aastal korraldab Euroopa Ülemkogu egiidi all elundidoonorluse Euroopa päeva Belgia.

Hiina traditsioonilist meditsiini käsitlevate ELi uuringute harmoneerimine  »

ELi poolt kaasrahastatav projekt GP-TCM („Good Practice in Traditional Chinese Medicine Research in the Post-Genomic Era” ehk „Traditsioonilise Hiina meditsiini alaste uuringute head tavad postgenoomilisel ajastul”) loodi selleks, et hinnata praegusi ELi uurimistavasid traditsioonilise Hiina meditsiini kasutamise, ohutuse ja tõhususe alal.

EuroHealthNet käivitab veebisaidi „Quality Action”  »

Veebisaidi „Quality Action”, mis ühendab 25 assotsieerunud partnerit ja 17 koostööpartnerit 25st liikmesriigist, eesmärk on suurendada HIV-i ennetamise tõhusust Euroopas, kasutades praktilisi kvaliteedi tagamise ja parandamise vahendeid.

Teateid liikmesriikidest 

Psühhiaatriat ja vaimset tervist käsitleva poliitika reform  [Luksemburg]  »

Tervishoiuminister ja Luksemburgi Rahvatervise Uuringute Keskus (CRP-Santé) esitlevad vahetulemusi, mis hõlmavad 2011.–2012. aastal tehtud edusamme psühhiaatriavaldkonna reformi ning vaimse tervise alase tulevase poliitika osas.

Saksamaa võtab vastu harvikhaigusi käsitleva riikliku kava  [Saksamaa]  »

Riiklikus kavas esitatud 52 poliitilist ettepanekut hõlmavad patsiente ja nende sugulasi käsitlevate peamiste probleemidega.

Tagasi kooli hea tervise juures  [Itaalia]  »

Juhised lapsevanematele ja lastele uueks kooliaastaks õige rühi, sobiva koolikoti leidmise, trennivaliku, täide jms kohta.

Võistlus tervislikematest tervislikemate elustiilide fännidele  [Leedu]  »

Võistluse, mille korraldajaks on Tervisekasvatuse ja haiguste ennetamise keskus (SMLPC) koos Leedu (üli)õpilastega mitteametlikust hariduskeskusest (LMNŠC), eesmärk on arendada laste ning õpilaste suutlikkust kaitsta ja parandada enda ning teiste tervist.

Eelseisvad üritused 

Ülemaailmne tervisekohtumine (Berliin, 20.–22. oktoober 2013)  »

Kohtumise raames saavad kokku teadlased, arstid, valitsuste juhtivametnikud ning tööstuse ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad kogu maailma tervishoiusüsteemidest, et tegeleda kõige olulisemate küsimustega, mis järgmisel aastakümnel ning pärast seda meditsiini ja tervishoiusüsteemidega seoses esile võivad kerkida. 

Konverents tervishoiutavade edendamise kohta töökohal kroonilisi haigusi põdevate töötajate puhul (Brüssel, 22.–23. oktoober 2013)  »

Konverents, mida rahastatakse ELi terviseprogrammi raames, paneb punkti 9. töötervishoiu edendamise Euroopa võrgustiku algatusele.

6. Euroopa patsientide foorum (EPF) – Piirkondlik esindusseminar (Zagreb, 28.–29. oktoober 2013)  »

„Kuidas kindlustada patsientide tulevikuväljavaateid ELi ja riiklikul tasandil?” – Euroopa patsientide foorumil tutvustatakse osalejatele vahendeid oma huvide tõhusamaks esindamiseks Euroopa ja riiklikul tasandil.

Uued väljaanded 

Uus väljaanne Euroopa Komisjonilt – „Improving health for all EU citizens” (2013)  »

Väljaandes tutvustatakse ELi tegevust tervishoiuvaldkonnas, ELi kaasatuse põhjust ning tema tegevuse tulemusi.

Tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogramm – 2013. aasta aruanne  »

Selles juba kuuendas aastaaruandes esitatakse teavet korraldatud tegevuste kohta ning antakse ülevaade 2012. aastal tegevusprogrammi raames toimunust ja saavutatust.

Täiskogu istung – Tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogramm, Brüssel, 26. september 2013  »

Välkaruanne on nüüd kättesaadav.

ELi pressiteated 

Tugevdame tarbijaohutust: ohutumad meditsiiniseadmed  »

Euroopa Komisjon võttis täna vastu kaks meedet, et suurendada meditsiiniseadmete ohutust ja täita seega oma kohustus taastada patsientide usaldus meditsiiniseadmete vastu pärast Poly Implant Prothèse (PIP) rinnaimplantaatide skandaali. 

Järgmises numbris

Piiriülene tervishoid

See uudiskiri on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Palun ärge vastake sellele teatele, sest sellele e-posti aadressile saadetud e-kirju ei loeta.

IKui soovid uudislehe tellimuse tühistada, klõpsa siin