Euroopa Komisjoni logo

NEWSLETTER

Viimati muudetud 115, 26. September 2013

ELi tervishoid

Portaal, kus leiate usaldusväärset teavet rahvatervise kohta

Diskrimineerimisvastane võitlus tervishoius

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervisevolinik

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervisevolinik

Ma arvan, et tervishoid on kõigi jaoks. Igaühel peab olema juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele sõltumata soost, vanusest, rassist, seksuaalsest sättumusest, olukorrast, sotsiaalsest seisundist, haridusest või elukohast. Et see saaks tegelikkuseks, peame võitlema diskrimineerimise vastu tervishoius.

Eelmisel aastal võtsin enesele Euroopa Parlamendi ees kohustuseks võidelda tervishoiu valdkonnas ilmnevate diskrimineerimise kõigi vormidega.

Sellest alates olen tegev, et kuulata kõiki, kes kogevad diskrimineerimist, tunnevad end märgistatuna ning kellel on raskusi saada vajalikke tervi [...]

Selle uudiskirja teemad

ELi uudised » 
Teateid liikmesriikidest » 
Eelseisvad üritused » 
Uued väljaanded » 
ELi pressiteated » 
  Telli
  Eelmised uudiskirjad
  Soovitage uudiseid ja üritusi
  Saada sõbrale

Read the full focus of this edition  »

Vaata ka

Tervishoiuprogrammi projektid »

BORDERNETwork

Võrgustik AVERROES

Correlation II

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia – Artiklid »

21 päeva, Cristian Delcea, Rumeenia võidutöö autor

 
 

ELi uudised 

Kampaania „Loobu suitsetamisest koos Barçaga” sai EACA Euro Effies auhinna  »

18. septembril Brüsselis toimunud auhinnatseremoonial hinnati kampaania „Loobu suitsetamisest koos Barçaga” hõbedase auhinna vääriliseks.

Ülemaailmne Alzheimeri päev, 21. september 2013  »

Tervisevolinik Tonio Borgi arvamus.

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia 2013 – viimane võimalus esitada oma võistlustöö  »

Taotluste esitamise tähtajani (30. september 2013) on jäänud vaid neli päeva.Esitage oma artiklid!

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EAHC) algatab uued pakkumismenetlused  »

Avaldatud on kolm menetlust: head tavad vereülekande valdkonnas; konkurss tubakapoliitika toetamiseks ning koolituspaketid tervishoiutöötajatele, et parandada sisserändajatele ja etniliste vähemustele, sealhulgas romadele pakutavate tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Komisjoni osalemiskutse pediaatriakomitee (PDCO) liikmete määramiseks  »

Käesolev kutse on mõeldud patsientide ühinguid ja tervishoiutöötajate organisatsioone esindavate liikmete ja asendusliikmete nimetamiseks.

Teaduslik arvamus eksperdirühmalt, mis annab nõu tõhusate tervishoidu investeerimise viiside kohta  »

On palutud esitada arvamus uuringu „Hinnang avaliku ja erasektori partnerlustele tervishoiuteenuste pakkumisel ELis” kohta.

Euroopa Ravimiameti (EMA) uus struktuur  »

Euroopa Ravimiamet on teinud teatavaks oma uue organisatsioonilise struktuuri. Muudatustega kujundatakse täielikult ümber ameti tegevus, et toetada paremini selle ülesannete täitmist rahva- ja loomatervise valdkondades.

Teateid liikmesriikidest 

Riiklik toitumise tegevuskava (NAP.e)  [Austria]  »

Kava peamine eesmärk on vähendada aastaks 2020 ülekaalulisust ja rasvumist imikute, laste, noorukite, rasedate ja imetavate naiste hulgas ning töötada välja vahendid teabe jagamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks.

„Tervise juhtimine” – et lastest saaksid tervislike eluviisidega täiskasvanud  [Taani]  »

Projekt kestab aastateni 2016/2017 ning selle eesmärk on luua õpilaste hulgas liikumiskultuur ning julgustada neid tegema tervislikumaid valikuid.

Eelseisvad üritused 

Euroopa emapiimapankade assotsiatsiooni (EMBA) teine rahvusvaheline kongress (Istanbul, 8.–9. november 2013)  »

Konverentsil „Erinevad kultuurid ja tavad; ühesugused emapiimapangad?” arutatakse doonorpiimapankade uuringu tulemusi, emapiima mitteametlikku jagamist ning EMBA kaardi ajakohastamist.

Kuues Euroopa patsientide foorum (Zagreb, 28.–29. oktoober 2013)  »

Käesoleva aasta Euroopa patsientide foorumil (EPF) tutvustatakse osalejatele vahendeid oma huvide tõhusamaks esindamiseks Euroopa ja riiklikul tasandil.

Uued väljaanded 

Ühismeetmed – ELi toetus peamistele rahvatervisealastele algatustele aastatel 2008–2011  »

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti (EAHC) avaldatud väljaandes tutvustatakse 20 edulugu, mis illustreerivad ühismeetmetest tulenevat positiivset mõju ELi kodanike tervisele.

Inimkudede ja -rakkude alast kiirhoiatussüsteemi (RATC) käsitlev aruanne (2010-2012)  »

Inimkudede ja -rakkude alast kiirhoiatussüsteemi (RATC) kasutatakse koos riiklike järelevalvesüsteemidega, mis koguvad ja käsitlevad liikmesriikides loovutatavate ja kasutatavate inimkudede ja -rakkudega seotud hoiatusi.

ELi pressiteated 

Hambaamalgaamis sisalduva elavhõbeda keskkonnariskid ja kaudne tervisemõju – esialgset arvamust käsitlev avalik konsultatsioon  »

Euroopa Komisjon ning tervise ja keskkonnariskide teaduskomitee (SCHER) on algatanud esialgset arvamust käsitleva konsultatsiooni teemal „Hambaamalgaamis sisalduva elavhõbeda keskkonnariskid ja kaudne tervisemõju”.

Järgmises numbris

Vaimne tervis

See uudiskiri on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Palun ärge vastake sellele teatele, sest sellele e-posti aadressile saadetud e-kirju ei loeta.

IKui soovid uudislehe tellimuse tühistada, klõpsa siin