Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 111, 20 Jún 2013

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Zdravie a rozšírenie – Chorvátsko

Sylvain GIRAUD, vedúci oddelenia D1 – Stratégia a medzinárodné otázky, riaditeľstvo D – Zdravotné systémy a produkty, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Sylvain GIRAUD, vedúci oddelenia D1 – Stratégia a medzinárodné otázky, riaditeľstvo D – Zdravotné systémy a produkty, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Dňa 1. júla 2013 sa Chorvátsko stane 28. členom Európskej únie. Počas 10 rokov trvajúceho procesu rozšírenia muselo Chorvátsko do svojej legislatívy začleniť právne predpisy, usmernenia a osvedčené postupy EÚ v oblasti verejného zdravia.

Odkedy Chorvátsko požiadalo o členstvo v Únii, realizovalo v tejto oblasti celý rad reforiem. Finančné prostriedky EÚ pomohli odborníkom v zdravotníctve získať technické vedomosti a zručnosti potrebné na transponovanie acquis EÚ v oblasti verejného zdravia. Zdravotnícke zariadenia, kde sa manipuluje s krvou, tkanivami a bunkami, sa menia tak, aby zodpovedali technickým [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Správy z celej Európy » 
Pripravované podujatia » 
Nové publikácie » 
Novinky, ktoré prináša Zdravie-EÚ » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

Sieť Európskej únie pre bezpečnosť pacientov a kvalitu starostlivosti (PaSQ)

Odstránenie nerovností v oblasti zdravotníctva: príprava akčných plánov a projektov týkajúcich sa štrukturálnych fondov (Action-for-health)

Zlepšenie kvality prevencie HIV (QHP)

Cezhraničná iniciatíva pacientskych registrov (PARENT)

Sieť na kontrolu ohrození verejného zdravia a iných biologických bezpečnostných rizík v oblasti Stredozemia a Balkánu (EpiSouth Plus)

Ukazovatele a metodológia európskeho systému kvality pre darcovstvo orgánov (Odequs)

Propagácia očkovania medzi migrantmi v Európe (Promovax)

Európska sieť pre odstraňovanie traumatického stresu (Tents-TP)

Európska sieť pre posudzovanie zdravotníckych technológií – spoločná akcia 2 (EUnetHTA JA 2)

Zdravý ekologický život – zdravý životný štýl u detí v Chorvátsku a Slovinsku

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

„Darcovstvo orgánov. Dar od umierajúceho“. Autorka: Ineta Bricaitė, národná víťazka z Litvy

„Ak jedna smrť zachráni sedem životov“. Autorka: Stefanie Marschová, národná víťazka z Nemecka

 
 

Správy z EÚ 

Pracujete ako novinár a zameriavate sa na oblasť zdravia? Práve sa začal nový ročník Novinárskej ceny EÚ za zdravie 2013  »

Novinárska cena EÚ za zdravie sa udeľuje s cieľom podporiť vysokokvalitnú žurnalistiku, ktorá informuje o otázkach súvisiacich s dobrým zdravím, zdravotnou starostlivosťou a právami pacientov.

Duševné zdravie – Kompas EÚ  »

Druhá konečná revízia (máj 2013) štúdie o „Hospodárskej analýze podpory duševného zdravia na pracovisku a programov prevencie duševných ochorení“.

Stratégie na prevenciu cukrovky – výzva na predkladanie ponúk  »

Toto opatrenie bude zamerané na rozvoj stratégií prevencie u školákov (dospievajúcich vo veku 12 – 14 rokov), u ktorých existuje riziko cukrovky 2. typu.

Duševné zdravie – výzva na predkladanie ponúk  »

Výzva na predkladanie ponúk týkajúca sa vytvorenia siete odborníkov EÚ v oblasti prispôsobenej starostlivosti pre mladistvých s poruchami duševného zdravia.

Verejná konzultácia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (potrvá do 26. augusta 2013)  »

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory a príspevky od verejnosti, ktoré prispejú k vyhodnoteniu európskej stratégie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012.

Pilotný projekt zameraný na zvýšenie konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny u zraniteľných skupín obyvateľstva  »

K dispozícii je správa o pokroku za máj 2013.

Výročná správa európskeho centra EMCDDA o drogách za rok 2013  »

Dňa 28. mája predložilo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) svoj ročný prehľad o drogách v Európe, ktorý je súčasťou nového aktuálnejšieho, interaktívnejšieho a prepojenejšieho informačného balíka.

Európska agentúra pre lieky (EMA) vydáva šesť kľúčových odporúčaní zameraných na odstraňovanie chýb pri podávaní liekov  »

Agentúra EMA vydala šesť kľúčových odporúčaní zameraných na odstraňovanie chýb pri podávaní liekov, ku ktorým dochádza v Európskej únii a ktoré predstavujú riziko pre zdravie občanov.

Správy z celej Európy 

Akčný plán na rok 2013 na zníženie užívania alkoholu a tabaku medzi dospievajúcimi  [Švédsko]  »

Akčný plán na rok 2013, ktorý bude v platnosti do roku 2015, už poukazuje na to, že užívanie alkoholu a tabaku medzi dievčatami a chlapcami v deviatom ročníku základnej školy naďalej klesá.

Tutti Frutti – Zavedenie konzumácie ovocia v školách  [Belgicko]  »

Iniciatíva flámskej vlády, ktorej cieľom je podnietiť konzumáciu ovocia a zeleniny v školách.

Kroky smerom k elektronickému zdravotníctvu: mobilná aplikácia „Som darca orgánov“  [Španielsko]  »

Mobilná aplikácia pre verejnosť, pomocou ktorej budú môcť občania požiadať o preukaz darcu orgánov.

Pripravované podujatia 

Európska ministerská konferencia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o výžive a neprenosných chorobách v kontexte programu Zdravie 2020 (Viedeň, 4. – 5. júla 2013)  »

Ministri zdravotníctva, odborníci, zástupcovia občianskej spoločnosti a medzivládne organizácie budú diskutovať o politikách týkajúcich sa stravovania, výživy a fyzickej aktivity.

Nové publikácie 

Program zdravia EÚ – nová publikácia o spoločných akciách financovaných v rokoch 2008 – 2011  »

Táto brožúra Európskej komisie vysvetľuje mechanizmus financovania spoločných akcií a obsahuje stručný opis 20 spoločných akcií, ich výsledkov a vplyvu na vnútroštátne politiky v oblasti zdravia.

Výskyt rakoviny a úmrtnosť v Európe: odhady pre 40 krajín za rok 2012  »

Článok vyšiel v európskom časopise o rakovine (European Journal of Cancer) a v súčasnosti je k dispozícii na internete.

Strategický inteligenčný monitor o osobných zdravotných systémoch, fáza 2  »

Výsledky online panela zameraného na vyhodnotenie potrieb a očakávaní používateľov a pacientov v súvislosti s informačnými a komunikačnými technológiami v zdravotníctve v 14 európskych krajinách (spoločná publikácia Európskej komisie a Spoločného výskumného centra).

Novinky, ktoré prináša Zdravie-EÚ 

Prieskum spravodajcu Zdravie-EÚ – Povedzte nám svoj názor  »

Zúčastnite sa na našom prieskume a pomôžte nám zlepšiť tohto spravodajcu.

Svetový deň bez tabaku – chránime zdravie občanov  »

Správa komisára Tonia Borga a tlačová správa o iniciatíve EÚ zameranej na to, aby bolo fajčenie pre mladých ľudí menej atraktívne.

Téma nasledujúceho vydania

Vedecké výbory

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu