Nanotechnológie

Zainteresované strany a občania

Povedomie verejnosti o existencii nanotechnológií sa zvyšuje, pretože narastá ich využitie v spotrebiteľských produktoch (pozri prieskum EÚ o spoločenských hodnotách, vede a technológii).

Mnohí občania chcú preto vedieť viac o nanotechnológiách a možných bezpečnostných rizikách spojených s ich využitím.

Komisia intenzívne pracuje na zabezpečení toho, že nanoveda a nanotechnológie, ktoré majú nesporný hospodársky efekt, sú bezpečné. Súčasťou tohto úsilia Komisie je aj podpora výmeny informácií a dialógu medzi zúčastnenými stranami s cieľom posilniť dôveru voči týmto technológiám.

Viac o výmene informácií a dialógu

Konferencia Bezpečnosťou k úspechu